διαθέτω  

  • haben
    upvotedownvote
  • veräußern
    upvotedownvote
  • zur Verfügung stellen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στρουθοκάμηλος και το εμού, τα οποία διαθέτουν πνευματικά μηριαία οστά. Το κρανίο των πτηνών είναι διαψιδωτό (diapsid), διαθέτει δηλαδή δύο κροταφικά τρήματα ...

... ιδίως όσοι βρίσκονται στα κέντρα σμηνών γαλαξιών όπως ο M87, μπορεί να διαθέτουν μέχρι και 13.000 σφαιρωτά σμήνη. Αυτά τα σφαιρωτά σμήνη περιφέρονται σε ...

... τέχνη, όπως η μεταλλουργία. Για την εσωτερική ιεραρχία των ελευθέρων δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία. Η διαστρωμάτωσή τους συνάγεται από διαφορές στην ποσότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diatheto, thiatheto, diathetw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15