{η}  φυλή Subst.  [fili, fylh]

{die}    Subst.
(1244)
{das}    Subst.
(109)
{der}  
Clan (ugs.)
  Subst.
(95)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu φυλή

φυλή altgriechisch φῦλλον


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ [3], η διαδικασία καταχώρισης των φορέων για το σχετικό είδος ή/και φυλή, τους οποίους έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας για τους σκοπούς της οδηγίας 94/28/ΕΚ θα αντικατασταθεί από πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου, η οποία θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010.Im Einklang mit Artikel 18 der Richtlinie 2008/73/EG des Rates vom 15. Juli 2008 zur Vereinfachung der Verfahren für das Auflisten und die Veröffentlichung von Informationen im Veterinärund Tierzuchtbereich und zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/EG, 2000/75/EG, der Entscheidung 2000/258/EG sowie der Richtlinien 2001/89/EG, 2002/60/EG und 2005/94/EG [3] wird das Verfahren zur Auflistung der Einrichtungen für die betroffenen Tierarten und/oder Rassen, die die zuständige Behörde des Drittlands für die Zwecke der Richtlinie 94/28/EG zugelassen hat, ab dem 1. Januar 2010 durch internetgestützte Informationen ersetzt.

Übersetzung bestätigt

Άσκηση διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το θρήσκευμα ή την εθνοτική καταγωγήDiskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der sexuellen Ausrichtung, der Religion oder der ethnischen Herkunft

Übersetzung bestätigt

Οι ταύροι της Camargue προέρχονται από παραδοσιακές τοπικές φυλές, ιδιαιτέρως καλά προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της Camargue που χαρακτηρίζεται από την απουσία ανάγλυφου και από την πανταχού παρουσία του υγρού στοιχείου.Die „Taureaux de Camargue“ stammen von traditionellen lokalen Rassen, die hervorragend an die Landschaft der Camargue angepasst sind, die flach und sehr wasserreich ist.

Übersetzung bestätigt

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για τις φυλές βραδείας ανάπτυξης ή να συντάσσει κατάλογο αυτών των φυλών και παρέχει τις πληροφορίες αυτές στους επιχειρηματίες, σε άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.Die zuständige Behörde legt die Kriterien für langsam wachsende Rassen/Linien fest oder erstellt eine Liste dieser Rassen/Linien und teilt Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der Kommission diese Informationen mit.

Übersetzung bestätigt

Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der Schlachtung

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu φυλή

φυλή η [filí] : 1. (ανθρωπολ.) μεγάλη και (γεωγραφικά) ενιαία ομάδα ανθρώπων με ορισμένα κοινά ή παρόμοια κληρονομικά χαρακτηριστικά (χρώμα δέρματος, μαλλιά, σχήμα κεφαλιού κτλ.): Λευκή / κίτρινη / μαύρη φυλή. Σπάνια / άγρια / πρωτόγονη φυλή. Άρια* φυλή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback