φουντώνω Verb  [funtono, foyntwnw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φουντώνω

φουντώνω φούντα Koine-Griechisch φοῦνδα funda (σφεντόνα) indoeuropäisch (Wurzel) *sp(h)end-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φουντώνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φουντώνωφουντώνουμε, φουντώνομε
φουντώνειςφουντώνετε
φουντώνειφουντώνουν(ε)
Imper
fekt
φούντωναφουντώναμε
φούντωνεςφουντώνατε
φούντωνεφούντωναν, φουντώναν(ε)
Aoristφούντωσαφουντώσαμε
φούντωσεςφουντώσατε
φούντωσεφούντωσαν, φουντώσαν(ε)
Per
fekt
έχω φουντώσειέχουμε φουντώσει
έχεις φουντώσειέχετε φουντώσει
έχει φουντώσειέχουν φουντώσει
Plu
per
fekt
είχα φουντώσειείχαμε φουντώσει
είχες φουντώσειείχατε φουντώσει
είχε φουντώσειείχαν φουντώσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φουντώνωθα φουντώνουμε, θα φουντώνομε
θα φουντώνειςθα φουντώνετε
θα φουντώνειθα φουντώνουν(ε)
Fut
ur
θα φουντώσωθα φουντώσουμε, θα φουντώσομε
θα φουντώσειςθα φουντώσετε
θα φουντώσειθα φουντώσουν
Fut
ur II
θα έχω φουντώσειθα έχουμε φουντώσει
θα έχεις φουντώσειθα έχετε φουντώσει
θα έχει φουντώσειθα έχουν φουντώσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φουντώνωνα φουντώνουμε, να φουντώνομε
να φουντώνειςνα φουντώνετε
να φουντώνεινα φουντώνουν(ε)
Aoristνα φουντώσωνα φουντώσουμε, να φουντώσομε
να φουντώσειςνα φουντώσετε
να φουντώσεινα φουντώσουν(ε)
Perfνα έχω φουντώσεινα έχουμε φουντώσει
να έχεις φουντώσεινα έχετε φουντώσει
να έχει φουντώσεινα έχουν φουντώσει
Imper
ativ
Presφούντωνεφουντώνετε
Aoristφούντωσεφουντώσετε, φουντώστε
Part
izip
Presφουντώνοντας
Perfέχοντας φουντώσει
InfinAoristφουντώσει

Griechische Definition zu φουντώνω

φουντώνω [fundóno] Ρ1α μππ. φουντωμένος : 1. (για φυτά και δέντρα) αποκτώ πυκνό, πλούσιο φύλλωμα, αναπτύσσομαι: Mπήκε η άνοιξη και φούντωσαν τα δέντρα. Φούντωσε ο βασιλικός στη γλάστρα. || (μππ.) πυκνόφυλλος, φουντωτός: Έκοψα ένα φουντωμένο κλωνάρι μυγδαλιάς. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback