{η}  υποψία Subst.  [ipopsia, ypopsia]

{der}    Subst.
(659)
{die}    Subst.
(6)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu υποψία

υποψία altgriechisch ὑποψία ὑφοράω (ὑπό + ὁράω), μέλλοντας: ὑπόψομαι


GriechischDeutsch
Με την απόφαση 2006/415/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2006, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά στην Κοινότητα [4] θεσπίζονται ορισμένα μέτρα προστασίας ώστε να προληφθεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των περιοχών Α και Β μετά την υποψία κρούσματος ή την εκδήλωση κρούσματος γρίπης των πτηνών.Die Entscheidung 2006/415/EG der Kommission vom 14. Juni 2006 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei Geflügel in der Gemeinschaft [4] enthält bestimmte Schutzmaßnahmen, die zur Verhinderung der Ausbreitung dieser Krankheit anzuwenden sind, darunter die Abgrenzung von Aund B-Gebieten nach dem Ausbruch oder dem Verdacht auf einen Ausbruch der Krankheit.

Übersetzung bestätigt

υποψία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση·Verdacht der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation;

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία έρευνας κινείται αμέσως, αν οι αρχές έχουν πληροφορίες αρκετά νωρίς ή αν έχουν υποψίες ότι η πράξη μεταφοράς με TIR δεν περατώθηκε.Die Behörden leiten das Suchverfahren schon früher ein, wenn sie darauf hingewiesen werden oder den Verdacht haben, dass der TIR-Versand nicht beendet wurde.

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία αυτή κινείται αμέσως, αν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορίες αρκετά νωρίς ή αν έχουν υποψίες ότι η πράξη μεταφοράς με TIR δεν περατώθηκε.Die Zollbehörden leiten das Suchverfahren unverzüglich ein, wenn sie schon früher darauf hingewiesen werden oder den Verdacht haben, dass der TIR-Versand nicht beendet wurde.

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται αμέσως, εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορίες αρκετά νωρίς ή αν έχουν υποψίες ότι δεν έληξε το καθεστώς.Dieses Verfahren wird unverzüglich eingeleitet, wenn die Zollbehörden frühzeitig darauf hingewiesen werden oder den Verdacht haben, dass das Versandverfahren nicht beendet wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
υποψιάζομαιGriechische Definition zu υποψία

υποψία η [ipopsía] : 1α.σκέψη ενοχοποιητική για κπ. η οποία στηρίζεται σε ενδείξεις και όχι σε αποδείξεις· υπόνοια·: Bάσιμες / αβάσιμες υποψίες. Οι υποψίες της αστυνομίας στρέφονται εναντίον του. Tον έβλεπαν με υποψία, τον υποψιάζονταν. Είχα κάποιες υποψίες για την τιμιότητά του. (λόγ. έκφρ.) υπεράνω* / ανώτερος* πάσης υποψίας. β. απλή σκέψη· γνώμη: Έχω την υποψία ότι αυτός που σου τηλεφώνησε ήταν ο Nίκος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback