τεζάρω Verb  [tezaro, tezarw]

spannen (ugs.)
  Verb
(0)

Erklärung zu τεζάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu τεζάρω

τεζάρω italienisch tesare tesa teso lateinisch tensus, Passiv Perfekt von tendo indoeuropäisch (Wurzel) *ten- (τείνω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τεζάρω.

Griechische Definition zu τεζάρω

τεζάρω [tezáro] -ομαι : (οικ.) τεντώνω κτ. πολύ, το κάνω τέζα· τσιτώνω: τεζάρω το σκοινί. Tο πετσί είναι τεζαρισμένο επάνω στο τύμπανο. ΦΡ τα τέζαρε, πέθαινε ξαφνικά· ΣYN ΦΡ τα τίναξε / τα κακάρωσε.

[ιταλ. tesar(e) `τεντώνω (πανιά)΄ ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback