συνιστώ  Verb  [sinisto, synistw]

Ähnliche Bedeutung wie συνιστώ


Beispielsätze συνιστώ

... Σου συνιστώ να διαβάσεις αυτό το μυθιστόρημα. ...

Quelle: glavkos


Beispielsätze anraten

... Kutcher) hat in seiner schwierigen Kindheit mehrere Blackouts und beginnt auf Anraten seines Psychologen, ein Tagebuch zu führen. Während seines Collegestudiums ...

... Hape Kerkeling ersetzte. Nach nur einer Folge verließ Arthur Abraham auf Anraten des Boxverbands-Arztes Walter Wagner freiwillig die Show, um sich von seinem ...

... Der besseren Aussprechbarkeit wegen veröffentlicht sie ihre Bücher - auf Anraten ihres Verlages - unter dem Namen Nuyen. Jenny-Mai Nguyen ist die Tochter ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΣΥΝΙΣΤΩ
I establish
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συνιστώ, sistino">συστήνωσυνιστούμεσυνιστώμαι(συνιστόμαστε, συνιστώμεθα)
συνιστάςσυνιστάτεσυνιστάσαι(συνιστάστε, συνιστάσθε)
συνιστάσυνιστούν(ε)συνιστάταισυνιστώνται
Imper
fekt
συνιστούσασυνιστούσαμε
συνιστούσεςσυνιστούσατε
συνιστούσεσυνιστούσαν(ε)συνίστατοσυνίσταντο
Aoristσύστησα, συνέστησασυστήσαμεσυστάθηκα, συνεστήθηνσυσταθήκαμε
σύστησες, συνέστησεςσυστήσατεσυστάθηκες, συνεστήθηςσυσταθήκατε
σύστησε, συνέστησεσυνέστησαν, συστήσαν(ε)συστάθηκε, συνεστήθησυστάθηκαν, συσταθήκαν(ε), συνέστησαν
Perf
ekt
έχω συστήσειέχουμε συστήσειέχω συσταθείέχουμε συσταθεί
έχεις συστήσειέχετε συστήσειέχεις συσταθείέχετε συσταθεί
έχει συστήσειέχουν συστήσειέχει συσταθείέχουν συσταθεί
Plu
perf
ekt
είχα συστήσειείχαμε συστήσειείχα συσταθείείχαμε συσταθεί
είχες συστήσειείχατε συστήσειείχες συσταθείείχατε συσταθεί
είχε συστήσειείχαν συστήσειείχε συσταθείείχαν συσταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συνιστώθα συνιστούμεθα συνιστώμαι(θα συνιστόμαστε, θα συνιστώμεθα)
θα συνιστάςθα συνιστάτεθα συνιστάσαι(θα συνιστάστε, θα συνιστάσθε)
θα συνιστάθα συνιστούν(ε)θα συνιστάταιθα συνιστώνται
Fut
ur
θα συστήσωθα συστήσουμε, θα συστήσομεθα συσταθώθα συσταθούμε
θα συστήσειςθα συστήσετεθα συσταθείςθα συσταθείτε
θα συστήσειθα συστήσουν(ε)θα συσταθείθα συσταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συστήσειθα έχουμε συστήσει θα έχω συσταθείθα έχουμε συσταθεί
θα έχεις συστήσειθα έχετε συστήσειθα έχεις συσταθείθα έχετε συσταθεί
θα έχει συστήσειθα έχουν συστήσειθα έχει συσταθείθα έχουν συσταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συνιστώνα συνιστούμενα συνιστώμαι(να συνιστόμαστε, να συνιστώμεθα)
να συνιστάςνα συνιστάτενα συνιστάσαι(να συνιστάστε, να συνιστάσθε)
να συνιστάνα συνιστούν(ε)να συνιστάταινα συνιστώνται
Aoristνα συστήσωνα συστήσουμε, να συστήσομενα συσταθώνα συσταθούμε
να συστήσειςνα συστήσετενα συσταθείςνα συσταθείτε
να συστήσεινα συστήσουν(ε)να συσταθείνα συσταθούν(ε)
Perfνα έχω συστήσεινα έχουμε συστήσεινα έχω συσταθείνα έχουμε συσταθεί
να έχεις συστήσεινα έχετε συστήσεινα έχεις συσταθείνα έχετε συσταθεί
να έχει συστήσεινα έχουν συστήσεινα έχει συσταθείνα έχουν συσταθεί
Imper
ativ
Presσυνιστάτε(συνιστάστε, συνιστάσθε)
Aoristσύστησεσυστήστε, συστήσετεσυστήσουσυσταθείτε
Part
izip
Presσυνιστώνταςσυνιστώμενος
Perfέχοντας συστήσεισυστημένος, -η, -οσυστημένοι, -ες, -α
InfinAoristσυστήσεισυσταθεί


Griechische Definition zu συνιστώ

συνιστώ 1 [sinistó] αόρ. σύστησα και συνέστησα, απαρέμφ. συστήσει, παθ. αόρ. συστάθηκα και συστήθηκα, απαρέμφ. συσταθεί και συστηθεί : συγκροτώ, ιδρύω· συστήνω 2: Θα συσταθεί επιτροπή. Συστήθηκε εταιρεία.

[λόγ. < συνιστώ 2 σημδ. γαλλ. constituer]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu συνιστώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15