συναντώ Verb  [sinanto, synantw]

  Verb
(51)
  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu συναντώ

συναντώ altgriechisch συναντάω, συναντῶ συν- + ἀντάω. Για τις σύγχρονες σημασίες Lehnbedeutung από τη französisch se rencontrer


GriechischDeutsch
Είμαι πολύ χαρούμενος που συναντώ, από κοινού με την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών κ.Ich bin sehr erfreut, heute zusammen mit der Präsidentin des Ausschusses der Regionen, Mercedes Bresso, die Vertreter der europäischen Regionen und Städte treffen zu können.

Übersetzung bestätigt

Εγώ θα πρέπει να βγω έξω και να συναντώ απλούς ανθρώπους κάθε μέρα και να μοιράζομαι τις συνηθισμένες τους ανησυχίες.Ich muss rausgehen und jeden Tag gewöhnliche Menschen treffen und mich mit ihren gewöhnlichen Sorgen beschäftigen.

Übersetzung bestätigt

Είναι ανάγκη και δημιουργήσουμε ένα κίνημα όλων αυτών των ανθρώπων που συναντώ στα ταξίδια μου -κι εσείς πιθανώς τους συναντάτε -που θέλουν να πάρουν μέρος, με κάποιον τρόπο, και να ανακτήσουν την πίστη τους, που αισθάνονται -όπως λέω -ότι τους την έχουν απαγάγει.Wir müssen eine Bewegung unter all diesen Menschen schaffen, die ich auf meinen Reisen treffe die Sie vermutlich ebenso treffen die sich in irgendeiner Form vereinigen wollen und ihren Glauben zurückfordern wollen, den sie wie ich sage als gekapert empfinden.

Übersetzung nicht bestätigt

Επιλύουν προβλήματα και αποτελούν κάποια από τα πολλά παραδείγματα που έχω τη χαρά να βλέπω, να συναντώ και να μαθαίνω, τα παραδείγματα της δουλειάς που κάνω τώρα.Sie sind alle Problemlöser, und dies sind nur einige von vielen Vorbildern, so dass ich wirklich privilegiert bin, diese Vorbilder bei meiner Arbeit zu sehen, zu treffen und von ihnen zu lernen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συναντώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συναντάω, συναντώσυναντάμε, συναντούμεσυναντιέμαι, συναντώμαισυναντιόμαστε, συναντόμαστε, συναντώμεθα
συναντάςσυναντάτεσυναντιέσαι, συναντάσαισυναντιέστε, συναντιόσαστε, συναντάστε, συναντάσθε
συναντάει, συναντάσυναντάν(ε), συναντούν(ε)συναντιέται, συναντάταισυναντιούνται, συναντιόνται, συναντώνται
Imper
fekt
συναντούσα, συνάνταγασυναντούσαμε, συναντάγαμεσυναντιόμουν(α)συναντιόμαστε, συναντιόμασταν
συναντούσες, συνάνταγεςσυναντούσατε, συναντάγατεσυναντιόσουν(α)συναντιόσαστε, συναντιόσασταν
συναντούσε, συνάνταγεσυναντούσαν(ε), συνάνταγαν, συναντάγανεσυναντιόταν(ε)συναντιόνταν(ε), συναντιούνταν, συναντιόντουσαν
Aoristσυνάντησασυναντήσαμεσυναντήθηκασυναντηθήκαμε
συνάντησεςσυναντήσατεσυναντήθηκεςσυναντηθήκατε
συνάντησεσυνάντησαν, συναντήσαν(ε)συναντήθηκεσυναντήθηκαν, συναντηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω συναντήσειέχουμε συναντήσειέχω συναντηθείέχουμε συναντηθεί
έχεις συναντήσειέχετε συναντήσειέχεις συναντηθείέχετε συναντηθεί
έχει συναντήσειέχουν συναντήσειέχει συναντηθείέχουν συναντηθεί
Plu
perf
ekt
είχα συναντήσειείχαμε συναντήσειείχα συναντηθείείχαμε συναντηθεί
είχες συναντήσειείχατε συναντήσειείχες συναντηθείείχατε συναντηθεί
είχε συναντήσειείχαν συναντήσειείχε συναντηθείείχαν συναντηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συναντάω, θα συναντώθα συναντάμε, θα συναντούμεθα συναντιέμαι, θα συναντώμαιθα συναντιόμαστε, θα συναντόμαστε, θα συναντώμεθα
θα συναντάςθα συναντάτεθα συναντιέσαι, θα συναντάσαιθα συναντιέστε, θα συναντιόσαστε, θα συναντάστε, θα συναντάσθε
θα συναντάει, θα συναντάθα συναντάν(ε), θα συναντούν(ε)θα συναντιέται, θα συναντάταιθα συναντιούνται, θα συναντιόνται, θα συναντώνται
Fut
ur
θα συναντήσωθα συναντήσουμε, θα συναντήσομεθα συναντηθώθα συναντηθούμε
θα συναντήσειςθα συναντήσετεθα συναντηθείςθα συναντηθείτε
θα συναντήσειθα συναντήσουν(ε)θα συναντηθείθα συναντηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συναντήσειθα έχουμε συναντήσειθα έχω συναντηθείθα έχουμε συναντηθεί
θα έχεις συναντήσειθα έχετε συναντήσειθα έχεις συναντηθείθα έχετε συναντηθεί
θα έχει συναντήσειθα έχουν συναντήσειθα έχει συναντηθείθα έχουν συναντηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συναντάω, να συναντώνα συναντάμε, να συναντούμενα συναντιέμαι, να συναντώμαινα συναντιόμαστε, να συναντόμαστε, να συναντώμεθα
να συναντάςνα συναντάτενα συναντιέσαι, να συναντάσαινα συναντιέστε, να συναντιόσαστε, να συναντάστε, να συναντάσθε
να συναντάει, να συναντάνα συναντάν(ε), να συναντούν(ε)να συναντιέται, να συναντάταινα συναντιούνται, να συναντιόνται, να συναντώνται
Aoristνα συναντήσωνα συναντήσουμε, να συναντήσομενα συναντηθώνα συναντηθούμε
να συναντήσειςνα συναντήσετενα συναντηθείςνα συναντηθείτε
να συναντήσεινα συναντήσουν(ε)να συναντηθείνα συναντηθούν(ε)
Perfνα έχω συναντήσεινα έχουμε συναντήσεινα έχω συναντηθείνα έχουμε συναντηθεί
να έχεις συναντήσεινα έχετε συναντήσεινα έχεις συναντηθείνα έχετε συναντηθεί
να έχει συναντήσεινα έχουν συναντήσεινα έχει συναντηθείνα έχουν συναντηθεί
Imper
ativ
Presσυνάντα, συνάνταγεσυναντάτεσυναντιέστε, συναντάστε, συναντάσθε
Aoristσυνάντησε, συνάντασυναντήστεσυναντήσουσυναντηθείτε
Part
izip
Presσυναντώνταςσυναντώμενος
Perfέχοντας συναντήσει
InfinAoristσυναντήσεισυναντηθείGriechische Definition zu συναντώ

συναντώ [sinandó] & -άω, -ιέμαι : I.(για πρόσ.) 1α. ακολουθώντας μια πορεία, βρίσκομαι τυχαία κοντά σε κπ. που έρχεται από αντίθετη ή και παράλληλη κατεύθυνση: Tον συναντώ κάθε μέρα στο ασανσέρ / στη στάση του λεωφορείου. Xτες συναντηθήκαμε με το Γιάννη στο δρόμο. β. πηγαίνω και βρίσκω κπ. σε ένα προκαθορισμένο τοπικό και χρονικό σημείο: Θα συναντηθούμε αύριο στις δέκα στην είσοδο του Πανεπιστημίου. γ. έρχομαι σε προσωπική επαφή με κπ.: Σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συναντώνται με τον υπουργό. Mε τη Mαρία συναντιόμαστε συχνά και τα λέμε. || βλέπω κπ. και γνωρίζομαι με αυτόν: Tο Γιώργο τον συνάντησα για πρώτη φορά στο σπίτι της Mαρίας. Δεν έχω συναντήσει εντιμότερο άνθρωπο από το Γιάννη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback