συμβουλεύω Verb  [simvulevo, symboyleyw]

  Verb
(24)
  Verb
(20)
(0)

Etymologie zu συμβουλεύω

συμβουλεύω altgriechisch συμβουλεύω σύν + βουλεύω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
δασκαλεύω
διαβάζω
καθοδηγώ
κατηχώ
λέγω, λέω
νουθετώ
ορμηνεύω
παρακινώ
ποδηγετώ
συνιστώ
υποδεικνύω
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συμβουλεύω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συμβουλεύωσυμβουλεύουμε, συμβουλεύομεσυμβουλεύομαισυμβουλευόμαστε
συμβουλεύειςσυμβουλεύετεσυμβουλεύεσαισυμβουλεύεστε, συμβουλευόσαστε
συμβουλεύεισυμβουλεύουν(ε)συμβουλεύεταισυμβουλεύονται
Imper
fekt
συμβούλευασυμβουλεύαμεσυμβουλευόμουν(α)συμβουλευόμαστε, συμβουλευόμασταν
συμβούλευεςσυμβουλεύατεσυμβουλευόσουν(α)συμβουλευόσαστε, συμβουλευόσασταν
συμβούλευεσυμβούλευαν, συμβουλεύαν(ε)συμβουλευόταν(ε)συμβουλεύονταν, συμβουλευόντανε, συμβουλευόντουσαν
Aoristσυμβούλεψασυμβουλέψαμεσυμβουλεύτηκασυμβουλευτήκαμε
συμβούλεψεςσυμβουλέψατεσυμβουλεύτηκεςσυμβουλευτήκατε
συμβούλεψεσυμβούλεψαν, συμβουλέψαν(ε)συμβουλεύτηκεσυμβουλεύτηκαν, συμβουλευτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω συμβουλέψειέχουμε συμβουλέψειέχω συμβουλευτείέχουμε συμβουλευτεί
έχεις συμβουλέψειέχετε συμβουλέψειέχεις συμβουλευτείέχετε συμβουλευτεί
έχει συμβουλέψειέχουν συμβουλέψειέχει συμβουλευτείέχουν συμβουλευτεί
Plu
per
fekt
είχα συμβουλέψειείχαμε συμβουλέψειείχα συμβουλευτείείχαμε συμβουλευτεί
είχες συμβουλέψειείχατε συμβουλέψειείχες συμβουλευτείείχατε συμβουλευτεί
είχε συμβουλέψειείχαν συμβουλέψειείχε συμβουλευτείείχαν συμβουλευτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συμβουλεύωθα συμβουλεύουμε, θα συμβουλεύομεθα συμβουλεύομαιθα συμβουλευόμαστε
θα συμβουλεύειςθα συμβουλεύετεθα συμβουλεύεσαιθα συμβουλεύεστε, θα συμβουλευόσαστε
θα συμβουλεύειθα συμβουλεύουν(ε)θα συμβουλεύεταιθα συμβουλεύονται
Fut
ur
θα συμβουλέψωθα συμβουλέψουμε, θα συμβουλέψομεθα συμβουλευτώθα συμβουλευτούμε
θα συμβουλέψειςθα συμβουλέψετεθα συμβουλευτείςθα συμβουλευτείτε
θα συμβουλέψειθα συμβουλέψουν(ε)θα συμβουλευτείθα συμβουλευτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συμβουλέψειθα έχουμε συμβουλέψειθα έχω συμβουλευτείθα έχουμε συμβουλευτεί
θα έχεις συμβουλέψειθα έχετε συμβουλέψειθα έχεις συμβουλευτείθα έχετε συμβουλευτεί
θα έχει συμβουλέψειθα έχουν συμβουλέψειθα έχει συμβουλευτείθα έχουν συμβουλευτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συμβουλεύωνα συμβουλεύουμε, να συμβουλεύομενα συμβουλεύομαινα συμβουλευόμαστε
να συμβουλεύειςνα συμβουλεύετενα συμβουλεύεσαινα συμβουλεύεστε, να συμβουλευόσαστε
να συμβουλεύεινα συμβουλεύουν(ε)να συμβουλεύεταινα συμβουλεύονται
Aoristνα συμβουλέψωνα συμβουλέψουμε, να συμβουλέψομενα συμβουλευτώνα συμβουλευτούμε
να συμβουλέψειςνα συμβουλέψετενα συμβουλευτείςνα συμβουλευτείτε
να συμβουλέψεινα συμβουλέψουν(ε)να συμβουλευτείνα συμβουλευτούν(ε)
Perfνα έχω συμβουλέψεινα έχουμε συμβουλέψεινα έχω συμβουλευτείνα έχουμε συμβουλευτεί
να έχεις συμβουλέψεινα έχετε συμβουλέψεινα έχεις συμβουλευτείνα έχετε συμβουλευτεί
να έχει συμβουλέψεινα έχουν συμβουλέψεινα έχει συμβουλευτείνα έχουν συμβουλευτεί
Imper
ativ
Presσυμβούλευεσυμβουλεύετεσυμβουλεύεστε
Aoristσυμβούλεψεσυμβουλέψτε, συμβουλεύτεσυμβουλέψουσυμβουλευτείτε
Part
izip
Presσυμβουλεύοντας
Perfέχοντας συμβουλέψει
InfinAoristσυμβουλέψεισυμβουλευτεί

Person Wortform
Präsens ich rate
du rätst
er, sie, es rät
Präteritum ich riet
Konjunktiv II ich riete
Imperativ Singular rate!
rat!
Plural ratet!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
geraten haben
Alle weiteren Formen: Flexion:ratenGriechische Definition zu συμβουλεύω

συμβουλεύω [simvulévo] -ομαι : 1.λέω σε κπ. τη γνώμη μου, σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργήσει ή να συμπεριφερθεί και τον παρακινώ να ακολουθήσει τη γνώμη μου αυτή· δίνω συμβουλή: Ο καθηγητής μου με συμβούλεψε να συνεχίσω τις σπουδές μου. Tι με συμβουλεύεις να κάνω; Δε θα σε συμβούλευα να πουλήσεις το σπίτι σου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback