{η}  στέρηση Subst.  [sterisi, sterhsh]

{die}    Subst.
(29)
{die}    Subst.
(8)
(2)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu στέρηση

στέρηση Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Παρά τα επιτεύγματα αυτά, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στερήσεις ή να έχουν περιορισμένη και άνιση πρόσβαση σε υπηρεσίες ή να είναι αποκλεισμένοι από την κοινωνία.Ungeachtet dieser Erfolge leidet ein wesentlicher Teil der Bevölkerung nach wie vor unter Entbehrungen oder einem eingeschränkten und ungleichen Zugang zu Leistungen, oder die Betroffenen sind von der Gesellschaft ausgeschlossen.

Übersetzung bestätigt

Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται και το 2011 σχεδόν το 8,8 % των πολιτών της Ένωσης ζούσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης.Die Zahl der Menschen, die unter materieller oder gravierender materieller Entbehrung leiden, nimmt in der Union zu. Im Jahr 2011 lebten fast 8,8 % der Unionsbürger in erheblicher materieller Entbehrung.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διάθεση των πόρων του Ταμείου μεταξύ των κρατών μελών για την περίοδο 2014-2020 λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον πληθυσμό που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση και με τον πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.Bei der Aufteilung der Mittel des Fonds auf die Mitgliedstaaten im Zeitraum 2014–2020 wird folgenden, auf der Grundlage von Eurostat-Daten festgelegten Indikatoren in gleichem Maße Rechnung getragen: Anzahl der Personen, die unter erheblicher materieller Entbehrung leiden und Anzahl der Personen, die in Haushalten mit sehr geringer Erwerbsintensität leben.

Übersetzung bestätigt

Κατά την αξιολόγηση του Ταμείου και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η στέρηση είναι μια σύνθετη έννοια με πολυδιάστατο χαρακτήρα.Bei der Evaluierung des Fonds und der Erarbeitung der Evaluierungsmethode sollte berücksichtigt werden, dass Entbehrung ein komplexer und vielschichtiger Begriff ist.

Übersetzung bestätigt

τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που υποφέρουν από φτώχεια και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·welcher Beitrag zum Unionsziel – die Zahl der von Armut betroffenenoder armutsgefährdeten oder von sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen bis 2020 um mindestens 20 Millionen zu senken – im Hinblick auf die ausgewählte Form der zu bekämpfenden materiellen Entbehrung und unter Berücksichtigung der nationalen Rahmenbedingungen von Armut sowie sozialer Ausgrenzung und materieller Entbehrung geleistet wurde;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu στέρηση

στέρηση η [stérisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του στερώ. 1α. ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που έχουν ως αποτέλεσμα να αφαιρείται από κπ. κτ. που του ανήκει, που το έχει ανάγκη, που του είναι απαραίτητο: στέρηση της προσωπικής ελευθερίας / των πολιτικών δικαιωμάτων. Tροχαία παράβαση που έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση της άδειας οδηγήσεως. || για συναίσθημα: H στέρηση της μητρικής αγάπης. || απώλεια: στέρηση της όρασης. β. το να μην προσφέρω στον εαυτό μου ή και στους άλλους όσα θα εξασφάλιζαν επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης: Tον τιμώρησαν με στέρηση τροφής και νερού. (ψυχ., ιατρ.) Συναισθηματική στέρηση. Σύνδρομο στέρησης. || έλλειψη: Πάσχει λόγω στέρησης ορισμένων βιταμινών. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback