προβαίνω Verb  [proveno, probainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu προβαίνω

προβαίνω altgriechisch προβαίνω πρό + βαίνω ((Lehnübersetzung) englisch proceed)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu προβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
προβαίνωπροβαίνουμε, προβαίνομε
προβαίνειςπροβαίνετε
προβαίνειπροβαίνουν(ε)
Imper
fekt
προέβαιναπροβαίναμε
προέβαινεςπροβαίνατε
προέβαινεπροέβαιναν, προβαίναν(ε)
Aoristπροέβηκαπροβήκαμε
προέβηκεςπροβήκατε
προέβηκε, προέβηπροβήκανε, προέβησαν
Per
fekt
έχω προβείέχουμε προβεί
έχεις προβείέχετε προβεί
έχει προβείέχουν προβεί
Plu
per
fekt
είχα προβείείχαμε προβεί
είχες προβείείχατε προβεί
είχε προβείείχαν προβεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα προβαίνωθα προβαίνουμε, θα προβαίνομε
θα προβαίνειςθα προβαίνετε
θα προβαίνειθα προβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα προβώθα προβούμε, θα προβόμε
θα προβείςθα προβέτε
θα προβείθα προβούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω προβείθα έχουμε προβεί
θα έχεις προβείθα έχετε προβεί
θα έχει προβείθα έχουν προβεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να προβαίνωνα προβαίνουμε, να προβαίνομε
να προβαίνειςνα προβαίνετε
να προβαίνεινα προβαίνουν(ε)
Aoristνα προβώνα προβούμε, να προβόμε
να προβείςνα προβέτε
να προβείνα προβούν(ε)
Perfνα έχω προβείνα έχουμε προβεί
να έχεις προβείνα έχετε προβεί
να έχει προβείνα έχουν προβεί
Imper
ativ
Presπροέβαινεπροβαίνετε
Aoristπροβείτε
Part
izip
Presπροβαίνοντας
Perfέχοντας προβεί
InfinAoristπροβεί







Griechische Definition zu προβαίνω

προβαίνω [provéno] Ρ αόρ. γ' πρόσ. προέβη, προέβησαν, απαρέμφ. προβεί : (λόγ., με την πρόθ. σε) αρχίζω, προχωρώ στην εκτέλεση κάποιων ενεργειών: H κυβέρνηση προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας. H αστυνομία θα προβεί σε συλλήψεις υπόπτων. Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

[λόγ. < αρχ. προβαίνω `προχωρώ΄ σημδ. αγγλ. proceed]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback