{η}  ποσότητα Subst.  [posotita, posothta]

{die}    Subst.
(8487)
{die}    Subst.
(324)

Etymologie zu ποσότητα

ποσότητα altgriechisch ποσότης


GriechischDeutsch
Από τα δικαιολογητικά έγγραφα που υπέβαλε η Γερμανία προκύπτει ότι η προτεινόμενη ποσότητα των 230 kg αζώτου κοπριάς ανά εκτάριο ετησίως αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, η παρατεταμένη καλλιεργητική περίοδος και οι καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου.Die von Deutschland eingereichten Unterlagen zeigen, dass die beantragte Menge von 230 kg Stickstoff aus Tierdung pro Hektar und Jahr für Intensivgrünland aufgrund objektiver Kriterien wie etwa langer Wachstumsphasen und Pflanzen mit hohem Stickstoffbedarf begründet ist.

Übersetzung bestätigt

Εάν η ποσότητα κοπριάς που πρόκειται να διασπαρθεί σε κράτος μέλος ανά εκτάριο ετησίως διαφέρει από την καθοριζόμενη στο παράρτημα III παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση και στοιχείο α) της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, η εν λόγω ποσότητα πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να μην διακυβεύει την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 της ίδιας οδηγίας και να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, οι παρατεταμένες καλλιεργητικές περίοδοι και οι καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου.Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine andere jährliche Höchstmenge von Dung pro Hektar zuzulassen als in der Richtlinie 91/676/EWG Anhang III Nummer 2 Unterabsatz 2 Satz 1 und unter dessen Buchstabe a festgelegt ist, so ist diese Menge so festzusetzen, dass die Erreichung der in Artikel 1 der Richtlinie genannten Ziele nicht beeinträchtigt wird, wobei die Menge anhand objektiver Kriterien zu begründen ist, z. B. im vorliegenden Fall durch lange Wachstumsphasen und Pflanzen mit hohem Stickstoffbedarf.

Übersetzung bestätigt

Επισήμανε επίσης ότι οι εν λόγω ποσότητες ήταν μικρές και ότι αυτές οι πρακτικές σταμάτησαν αμέσως.Es betonte, dass davon nur eine geringe Menge betroffen gewesen sei und dass es diese Praktiken unverzüglich eingestellt habe.

Übersetzung bestätigt

Παρά το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο του 2008 είχε επισημανθεί στην εταιρεία ότι οι εκθέσεις ανάληψης υποχρεώσεων δεν ήταν σωστές, ιδίως ως προς τις ποσότητες, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμολογιακές αξίες που ανέφεραν, διαπιστώθηκε ότι οι εκθέσεις εξακολουθούν να περιλαμβάνουν πολλά σφάλματα, γεγονός που εμποδίζει την ορθή παρακολούθηση της ανάληψης υποχρεώσεων.Obwohl dem Unternehmen im Februar 2008 mitgeteilt worden war, dass die Verpflichtungsberichte nicht korrekt seien, vornehmlich bei angegebenen Mengen, Wechselkursen und Rechnungsbeträgen, wurden noch immer zahlreiche Fehler entdeckt, die eine sachgerechte Überwachung der Verpflichtung unmöglich machten.

Übersetzung bestätigt

Υπό τον όρο συμμόρφωσης σε ορισμένες συνθήκες που σχετίζονται με ποσότητες, επιτήρηση και διάρκεια, η παρέκκλιση θα πρέπει να χορηγηθεί εντός των ορίων των ετήσιων ποσοστώσεων συσσώρευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του παραρτήματος III, οι οποίες ανέρχονται σε 14000 τόνους για το 2009 και σε 7000 για το 2010.Vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen bezüglich der Mengen, der Überwachung und der Laufzeit sollte demnach die Ausnahmeregelung im Rahmen der jährlichen Höchstmengen für die Ursprungskumulierung gemäß Anhang III Artikel 6 Absatz 4, d. h. 14000 Tonnen für 2009 und 7000 Tonnen für 2010 gewährt werden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu ποσότητα

ποσότητα η [posótita] : αριθμός, όγκος, μέγεθος, όμοιων αντικειμένων που μπορούν να μετρηθούν ή να αυξομοιωθούν: Mεγάλη / μικρή / τεράστια / σημαντική / ασήμαντη / αμελητέα ποσότητα. Mεγάλη ποσότητα φαρμάκων / ναρκωτικών / κρέατος / εμπορευμάτων / τροφίμων. Σημαντικές ποσότητες φρούτων και λαχανικών διακινήθηκαν από την κεντρική λαχαναγο ρά. || το σύνολο των ποσοτικών γνωρισμάτων, χαρακτηριστικών (σε αντιδιαστολή προς τα ποιοτικά). ANT ποιότητα: Δύσκολα συνδυάζεται η μεγάλη ποσότητα με την καλή ποιότητα. || (αρχ. ελλην. γραμμ.) ποσότητα συλλαβών, η ιδιότητά τους να είναι μακρές ή βραχείες. || (μετρ.) η χρονική διάρκεια εκφώνησης ενός φωνήεντος, μιας συλλαβής.

[λόγ. < αρχ. ποσότης, αιτ. -ητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback