πολλά Adv.  [polla]

  Adj.
(16835)
  Adj.
(124)

Etymologie zu πολλά

πολλά Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Ωστόσο, μολονότι έχουν θεσπιστεί πολιτικές για την ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, αν ληφθούν υπόψη οι φιλόδοξοι στόχοι έρευνας και ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση, πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν.Obgleich politische Strategien zur Förderung von FuE und Innovation eingeführt wurden, bleibt angesichts des ehrgeizigen FuE-Ziels der Regierung noch viel zu tun.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ του οικολογικού σήματος της Κοινότητας και των άλλων συστημάτων απονομής οικολογικών σημάτων στα κράτη μέλη, πολλά απομένουν να γίνουν, δεδομένου ότι ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας απαιτεί υψηλό επίπεδο δέσμευσης από τους συμμετέχοντες.Für die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen dem System der Gemeinschaft und anderen Umweltzeichensystemen in den Mitgliedstaaten ist jedoch noch viel zu tun, denn eine intensive Zusammenarbeit setzt ein starkes Engagement aller Parteien voraus.

Übersetzung bestätigt

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία έτη ιδρύθηκαν ορισμένα ταμεία, χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή της κατάλληλης ροής επενδυτικών σχεδίων, αλλά και τη διεύρυνση του φάσματος και της ποσότητας των επενδυτών:In den letzten Jahren wurden einige Fonds errichtet, doch bei der Entwicklung einer angemessenen Finanzierungstätigkeit und bei der Ausweitung des Spektrums und der Zahl der Kapitalgeber bleibt noch sehr viel zu tun:

Übersetzung bestätigt

Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα εμπόρων που επιβάλλουν στους καταναλωτές πρόσθετες χρεώσεις σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το κόστος που επιβάρυνε τους ίδιους για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.Viele Händler berechnen Verbrauchern auch einen Aufschlag, der viel höher ist als die Kosten, die ihnen durch die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments entstehen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό το μητρικό υγρό περιέχει επίσης πολλά διαλυμένα σάκχαρα (περίπου 85 %).Diese Mutterlauge enthält noch viel gelösten Zucker (ungefähr 85 %).

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πολλά.Griechische Definition zu πολλά

πολλά [polá] επίρρ. : (προφ., λαϊκ.) πολύ, συνήθ. στην έκφραση πολλά βαρύς στις εκφορές: Kαφές πολλά βαρύς. Άντρας πολλά βαρύς.

[αρχ. επίρρ. πολλά < ουδ. πληθ. του πολύς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback