πλένομαι  Verb  [plenome, plenomai]

  Verb
(4)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πλένομαι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu πλένομαι

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu πλένομαι

Noch keine deutschen Synonyme
Weiterführende Links

Griechische Definition von πλένομαιπλένομαι


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback