{η}  περιουσία Subst.  [periusia, perioysia]

{das}    Subst.
(1314)
{der}    Subst.
(20)

Etymologie zu περιουσία

περιουσία altgriechisch περιουσία περίειμι


GriechischDeutsch
Η Ευρωπόλ δύναται ιδίως να αποκτά ή να εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.Europol kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern und kann vor Gericht auftreten.

Übersetzung bestätigt

Μπορεί, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.»Es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig.“

Übersetzung bestätigt

Το Ίδρυμα μπορεί ιδίως να αποκτά ή διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig.

Übersetzung bestätigt

Μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικος.Es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben oder veräußern und ist vor Gericht parteifähig.

Übersetzung bestätigt

Δύναται ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu περιουσία

περιουσία η [periusía] : 1. το σύνολο των υλικών αγαθών που ανήκουν σε ορισμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό)· (πρβ. υπάρχοντα): Kινητή / ακίνητη περιουσία. Mικρή / μεγάλη περιουσία. Πουλώ / αυξάνω / χάνω / κληροδοτώ / αφήνω την περιουσία μου. Kάνω περιουσία, πλουτίζω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback