περιλαβαίνω Verb  [perilaveno, perilabainw]

  Verb
(0)

Etymologie zu περιλαβαίνω

περιλαβαίνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu περιλαβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
περιλαβαίνω, perilambano">περιλαμβάνωπεριλαβαίνουμε, περιλαβαίνομε
περιλαβαίνειςπεριλαβαίνετε
περιλαβαίνειπεριλαβαίνουν(ε)
Imper
fekt
περιλάβαιναπεριλαβαίναμε
περιλάβαινεςπεριλαβαίνατε
περιλάβαινεπεριλάβαιναν, περιλαβαίναν(ε)
Aoristπερίλαβαπεριλάβαμε
περίλαβεςπεριλάβατε
περίλαβεπερίλαβαν, περιλάβαν(ε)
Per
fekt
έχω περιλάβειέχουμε περιλάβει
έχεις περιλάβειέχετε περιλάβει
έχει περιλάβειέχουν περιλάβει
Plu
per
fekt
είχα περιλάβειείχαμε περιλάβει
είχες περιλάβειείχατε περιλάβει
είχε περιλάβειείχαν περιλάβει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα περιλαβαίνωθα περιλαβαίνουμε, θα περιλαβαίνομε
θα περιλαβαίνειςθα περιλαβαίνετε
θα περιλαβαίνειθα περιλαβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα περιλάβωθα περιλάβουμε, θα περιλάβομε
θα περιλάβειςθα περιλάβετε
θα περιλάβειθα περιλάβουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω περιλάβειθα έχουμε περιλάβει
θα έχεις περιλάβειθα έχετε περιλάβει
θα έχει περιλάβειθα έχουν περιλάβει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να περιλαβαίνωνα περιλαβαίνουμε, να περιλαβαίνομε
να περιλαβαίνειςνα περιλαβαίνετε
να περιλαβαίνεινα περιλαβαίνουν(ε)
Aoristνα περιλάβωνα περιλάβουμε, να περιλάβομε
να περιλάβειςνα περιλάβετε
να περιλάβεινα περιλάβουν(ε)
Perfνα έχω περιλάβεινα έχουμε περιλάβει
να έχεις περιλάβεινα έχετε περιλάβει
να έχει περιλάβεινα έχουν περιλάβει
Imper
ativ
Presπεριλάβαινεπεριλαβαίνετε
Aoristπερίλαβεπεριλάβετε
Part
izip
Presπεριλαβαίνοντας
Perfέχοντας περιλάβει
InfinAoristπεριλάβει

Griechische Definition zu περιλαβαίνω

περιλαβαίνω [perilavéno] Ρ αόρ. περιέλαβα και περίλαβα, απαρέμφ. περιλάβει : (προφ.) α. επικρίνω, επιτιμώ κπ. (ή κτ.) με σφοδρότητα· περιαδράχνω: Tον περιέλαβε για τα καλά. β. πιάνω και δέρνω κπ.: Άμα σε περιλάβω, να δούμε το ξανακάνεις;

[μσν. περιλαβαίνω < αρχ. περιλαμβάνω μεταπλ. κατά το λαμβάνω > λαβαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback