παριστάνω Verb  [paristano, paristanw]

  Verb
(1)

Etymologie zu παριστάνω

παριστάνω spätgriechisch παριστάνω altgriechisch παρίστημι


GriechischDeutsch
Στην εισήγησή μου ήθελα να δείξω, ότι ήδη είναι δυνατό, να καθορίσει κανείς συγκεκριμένους σκοπούς και προθεσμίες, και σε αυτό προχώρησα πιο μακριά από την Επιτροπή. Όχι διότι θέλω να παριστάνω τον ιδεαλιστή, διότι οι περισσότερες των προτάσεών μου προέρχονται άμεσα από τη Λευκή Βίβλο του Jacques Delors, της οποίας η ανάλυση τότε το 1992 υποστηρίχτηκε με τόσον ενθουσιασμό από τα κράτη μέλη.In meinem Bericht wollte ich aufzeigen, daß es bereits möglich ist, konkrete Ziele und Fristen zu formulieren, und ich gehe dabei weiter als die Kommission, wobei ich mich nicht etwa als Idealist darstellen möchte, denn die meisten meiner Vorschläge gehen direkt auf das Weißbuch von Jacques Delors zurück, dessen Analyse seinerzeit, 1992, von allen Mitgliedstaaten so begeistert unterstützt wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu παριστάνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παριστάνωπαριστάνουμε, παριστάνομεπαριστάνομαιπαριστανόμαστε
παριστάνειςπαριστάνετεπαριστάνεσαιπαριστάνεστε
παριστάνειπαριστάνουν(ε)παριστάνεταιπαριστάνονται
Imper
fekt
παρέσταναπαριστάναμεπαριστανόμουν(α)παριστανόμαστε
παρέστανεςπαριστάνατεπαριστανόσουν(α)παριστανόσαστε
παρέστανεπαρέσταναν, παριστάναν(ε)παριστανόταν(ε)παριστάνονταν
Aoristπαρέστησα, παράστησαπαραστάσαμεπαραστάθηκαπαρασταθήκαμε
παρέστησες, παράστησεςπαραστάσατεπαραστάθηκεςπαρασταθήκατε
παρέστησε, παράστησεπαρέστησαν, παράστησαν, παραστάσαν(ε)παραστάθηκεπαραστάθηκαν, παρασταθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω παραστάσειέχουμε παραστάσειέχω παρασταθείέχουμε παρασταθεί
έχεις παραστάσειέχετε παραστάσειέχεις παρασταθείέχετε παρασταθεί
έχει παραστάσειέχουν παραστάσειέχει παρασταθείέχουν παρασταθεί
Plu
per
fekt
είχα παραστάσειείχαμε παραστάσειείχα παρασταθείείχαμε παρασταθεί
είχες παραστάσειείχατε παραστάσειείχες παρασταθείείχατε παρασταθεί
είχε παραστάσειείχαν παραστάσειείχε παρασταθείείχαν παρασταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παριστάνωθα παριστάνουμε, θα παριστάνομεθα παριστάνομαιθα παριστανόμαστε
θα παριστάνειςθα παριστάνετεθα παριστάνεσαιθα παριστάνεστε, θα παριστανόσαστε
θα παριστάνειθα παριστάνουν(ε)θα παριστάνεταιθα παριστάνονται
Fut
ur
θα παραστάσωθα παραστάσουμε, θα παραστάσομεθα παρασταθώθα παρασταθούμε
θα παραστάσειςθα παραστάσετεθα παρασταθείςθα παρασταθείτε
θα παραστάσειθα παραστάσουν(ε)θα παρασταθείθα παρασταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραστάσειθα έχουμε παραστάσειθα έχω παρασταθείθα έχουμε παρασταθεί
θα έχεις παραστάσειθα έχετε παραστάσειθα έχεις παρασταθείθα έχετε παρασταθεί
θα έχει παραστάσειθα έχουν παραστάσειθα έχει παρασταθείθα έχουν παρασταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παριστάνωνα παριστάνουμε, να παριστάνομενα παριστάνομαινα παριστανόμαστε
να παριστάνειςνα παριστάνετενα παριστάνεσαινα παριστάνεστε, να παριστανόσαστε
να παριστάνεινα παριστάνουν(ε)να παριστάνεταινα παριστάνονται
Aoristνα παραστάσωνα παραστάσουμε, να παραστάσομενα παρασταθώνα παρασταθούμε
να παραστάσειςνα παραστάσετενα παρασταθείςνα παρασταθείτε
να παραστάσεινα παραστάσουν(ε)να παρασταθείνα παρασταθούν(ε)
Perfνα έχω παραστάσεινα έχουμε παραστάσεινα έχω παρασταθείνα έχουμε παρασταθεί
να έχεις παραστάσεινα έχετε παραστάσεινα έχεις παρασταθείνα έχετε παρασταθεί
να έχει παραστάσεινα έχουν παραστάσεινα έχει παρασταθείνα έχουν παρασταθεί
Imper
ativ
Presπαρέστανεπαριστάνετεπαριστάνεστε
Aoristπαρέστησε, παράστησεπαραστάστεπαραστάσουπαρασταθείτε
Part
izip
Presπαριστάνονταςπαριστανόμενος
Perfέχοντας παραστάσειπαραστημένος, -η, -οπαραστημένοι, -ες, -α
InfinAoristπαραστάσειπαρασταθεί

Griechische Definition zu παριστάνω

παριστάνω [paristáno] -ομαι Ρ πρτ. παρίστανα, αόρ. παρέστησα, απαρέμφ. παραστήσει, παθ. αόρ. παραστήθηκα και παραστάθηκα, απαρέμφ. παραστηθεί και παρασταθεί : 1. παρουσιάζω, εμφανίζω, περιγράφω κτ. ως τέτοιο ή αλλιώτικο (κυρ. με προφορικό ή με γραπτό λόγο), εκθέτω: Tα γεγονότα συνέβησαν διαφορετικά από ό,τι μας τα παρέστησε ο μάρτυρας. H κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη, όσο την παριστάνεις. Έχει την τάση να παριστάνει τα πράγματα πολύ τραγικά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback