πάλι Adv.  [pali]

(19746)
(1497)

Etymologie zu πάλι

πάλι Koine-Griechisch πάλι altgriechisch πάλιν


GriechischDeutsch
Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα είσπραξης εσόδων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης (δηλαδή πριν από την παράδοση), η Επιτροπή παραπέμπει και πάλι στο έγγραφο για το οποίο γίνεται λόγος στην υποσημείωση 128 της παρούσας απόφασης, όπου επισημαίνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2000 η εμπορική οφειλή σε σχέση με τις συμβάσεις με τον ΟΣΕ ανερχόταν σε μόλις 0,5 εκατ. ευρώ.Was die möglichen Einnahmen während der Vertragserfüllung angeht (das heißt vor Lieferung), nimmt die Kommission wieder auf das Dokument der Anmerkung 129 dieser Entscheidung Bezug; dort wird erwähnt, dass die Handelsschuld im Rahmen der Verträge mit OSE am 31. Dezember 2000 lediglich 0,5 Mio. EUR betrug.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τη μεταβίβαση απαιτήσεων της ΕΝΑΕ σε δανειοδότρια τράπεζα, και πάλι δεν πρόκειται για πλήρη προστασία, διότι εάν το ναυπηγείο παύσει τις δραστηριότητές του ο αγοραστής δεν θα λάβει το προϊόν που αφορά η παραγγελία και, συνεπώς, δεν θα υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς.Was die Übertragung von Forderungen der HSY auf die darlehensgebende Bank betrifft, so handelt es sich wieder um keinen vollständigen Schutz, da im Fall einer Einstellung der Tätigkeiten der Werft der Käufer das in Auftrag gegebene Produkt nicht erhalten würde und folglich nicht verpflichtet wäre, den Kaufpreis zu bezahlen.

Übersetzung bestätigt

Σκοπός ήταν και πάλι η κάλυψη των αναγκών της ΕΝΑΕ σε κεφάλαια κίνησης.Ziel war wieder die Deckung der Bedürfnisse von HSY an Betriebsmitteln.

Übersetzung bestätigt

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί και πάλι ο Ελληνικός Νηογνώμονας υπό χρηστούς διαρθρωτικούς και επιχειρησιακούς όρους, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και εξέτασης για τον στόλο που εξυπηρετεί τις εσωτερικές επιβατικές μεταφορές στην Ελλάδα με ασφάλεια και σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/57/ΕΚ.Um dies zu verhindern, muss die Anerkennung der „Hellenic Register of Shipping“ mit vernünftigen strukturellen und betrieblichen Auflagen wieder erteilt werden, damit sichergestellt ist, dass die Organisation weiterhin unter sicheren Bedingungen und in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 94/57/EG Klassifikationsund Besichtigungsdienste für die Flotte erbringen kann, die den innergriechischen Fahrgastverkehr gewährleistet.

Übersetzung bestätigt

Πριν από την κρίση τα ασφάλιστρα ανέρχονταν σε 4 έως 5 σημεία βάσης ενώ, κατά την κορύφωσή της, η αγορά είχε οδηγηθεί σε πλήρη ύφεση και, όταν οι αγορές άρχισαν να ανακάμπτουν, τα επιτόκια έφθασαν και πάλι τα 40 περίπου σημεία βάσης.Während die Risikoprämien vor der Krise bei 4 bis 5 Basispunkte lagen, war der Markt zum Höhepunkt der Krise völlig ausgetrocknet; als sich die Märkte langsam wieder erholten, lagen die Sätze wieder bei rund 40 Basispunkten.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάλι.Griechische Definition zu πάλι

πάλι [pádiv] επίρρ. : I1.χρονικό· φανερώνει επανάληψη μιας πράξης· ξανά, άλλη μια φορά: Σε πέντε μέρες θα είμαστε και πάλι μαζί. Kαι πάλι να μας επισκεφτείτε. Nα ξαναρθείτε και πάλι. Bγήκε και πάλι πρόεδρος. πάλι και πάλι, για έμφαση. || ισοδυναμεί με το πρόθημα ξανα-: πάλι να το δουλέψεις / να το δεις / να το πεις, να το ξαναδουλέψεις / να το ξαναδείς / να το ξαναπείς. Έφεραν και πάλι στη μνήμη μου τα περασμένα, ξανάφεραν στη μνήμη μου. Δε θέλω πάλι να σε χάσω, να σε ξαναχάσω. || συχνά, ανάλογα με τον τόνο της φωνής, δηλώνει τη δυσφορία του ομιλητή για κάποια συνεχή επανάληψη: πάλι δανεικά ζητάς; πάλι τρως; πάλι θα φύγεις; πάλι φακές; πάλι τα ίδια κάνεις; Πού θα πας πάλι; (Δυστυχώς) πάλι ξανάρχισε να πίνει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback