ξανά Adv.  [ksana]

(12356)
(1154)
(1126)

Etymologie zu ξανά

ξανά ἐξανά- ( ἐξ + ἀνά) στην αρχή ρημάτων της αρχαίας ελληνικής όπως π.χ. το ἐξαναπληρόω-ῶ (αναπληρώνω εντελώς) και ἐξανευρίσκω (σκαρφίζομαι) που δήλωναν επανάληψη της διάθεσης του ρήματος. Με έκπτωση του αρχικού ε και αποχωρισμό του ξανα διαμορφώθηκε αυτοτελής πρόθεση που λόγω της χαλαρής σύνδεσής της με το ρήμα (βρίσκω ξανά, ξαναβρίσκω) κατέληξε επίρρημα


GriechischDeutsch
Το νερό αντλείται από τη θάλασσα, χρησιμοποιείται για την ψύξη των εγκαταστάσεων και κατόπιν εκχύνεται ξανά στη θάλασσα σε υψηλότερη θερμοκρασία.Das Wasser wird aus dem Meer gepumpt und dann zur Kühlung der Anlagen genutzt. Anschließend wird es mit erhöhter Temperatur wieder ins Meer zurückgeleitet.

Übersetzung bestätigt

Θα μπορούσαμε γενικά να υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση υπό τον έλεγχο μιας καλά εδραιωμένης μεγάλης γερμανικής τράπεζας θα μπορούσε πιθανότατα να καταστεί βιώσιμη και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εγγύηση ότι η επιχείρηση δεν θα ήταν αναγκασμένη να στραφεί ξανά σε κρατικές ενισχύσεις.Es könne im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass ein Unternehmen unter der Kontrolle einer etablierten deutschen Großbank mit hoher Wahrscheinlichkeit rentabel werde und dass dies gewährleiste, dass das Unternehmen nicht wieder auf staatliche Beihilfen angewiesen sein werde.

Übersetzung bestätigt

Ο όγκος του απομακρυνόμενου διαλύματος αντικαθίσταται από ίσο όγκο διαλύματος 0,01 Μ CaCl2 χωρίς υπό δοκιμή ουσία και τα νέα μείγματα αναδεύονται ξανά.Für das abgenommene Volumen Lösung wird mit einem gleichen Volumen 0,01 M CaCl2 ohne Testsubstanz aufgefüllt, und die neuen Gemische werden wieder geschüttelt.

Übersetzung bestätigt

Μετά από μία ημέρα το ένα από τα δοχεία απομακρύνεται και ισορροπείται ξανά για 24 ώρες στη θερμοκρασία του ελέγχου με ανάδευση από καιρού σε καιρό.Nach einem Tag wird eines der Gefäße entnommen und 24 Stunden unter gelegentlichem Schütteln bei Prüftemperatur stehen gelassen, bis sich das Gleichgewicht wieder eingestellt hat.

Übersetzung bestätigt

Όταν επιτευχθεί η ταχύτητα στροφής r1, ο χρόνος t1 καταγράφεται και το πηδάλιο ρυθμίζεται στην ίδια γωνία προς την αντίθετη κατεύθυνση (π.χ. 20° προς τα αριστερά), ώστε η στροφή να σταματήσει και να ξεκινήσει νέα προς την αντίθετη πλευρά, ήτοι η ταχύτητα στροφής μειώνεται σε r2 = 0 και αυξάνεται ξανά έως την τιμή που υποδεικνύεται στο σημείο 2.2.Bei Erreichen der Drehgeschwindigkeit r1 ist der Zeitpunkt t1 aufzunehmen und Gegenruder mit dem gewählten Ruderwinkel δ (z. B. 20° Backbord) zu geben (Stützen), um die Anschwenkbewegung zu beenden und in die Gegenrichtung anzuschwenken, d. h. die Drehgeschwindigkeit auf den Wert r2 = 0 zurückzuführen und wieder auf den unter 2.2 genannten Wert ansteigen zu lassen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ξανά.Griechische Definition zu ξανά

ξανά [ksaná] επίρρ. χρον. : 1.για δήλωση επανάληψης· άλλη μια φορά: Θα σε δω ξανά; Εγώ να του μιλήσω ξανά; || πάλι: Kαι ξανά το ίδιο. Θέλεις να σου το πω ξανά; Mην του ζητήσεις ξανά δανεικά. || σε επίταση: ξανά και ξανά, πολλές φορές: Πρέπει να του το πεις ξανά και ξανά για να το καταλάβει. || με αναφορά στο παρελθόν: Έχουμε συναντηθεί ξανά, και άλλη μια φορά στο παρελθόν. || επιστροφή στην προηγούμενη θέση, κατάσταση κτλ.· πάλι: Bάλ΄ το ξανά στη θέση του. ΦΡ ξανά τα ίδια;, έντονη δυσαρέσκεια για συνεχή επανάληψη. ξανά μανά, για ενόχληση που προκύπτει από συνεχή, άσκοπη επανάληψη: Έκανε λάθος στο λογαριασμό και άντε πάλι ξανά μανά από την αρχή. || σε ισοδύναμες εκφορές με το πρόθημα ξανα-, π.χ.: Δε θα σου το δώσω / πω ξανά, δε θα σου το ξαναδώσω / ξαναπώ. Δε θα σου τηλεφωνήσω / δανείσω ξανά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback