{το}  μήνυμα Subst.  [minima, mhnyma]

{die}    Subst.
(6026)
{die}    Subst.
(4027)
{das}    Subst.
(1788)
(583)
{die}    Subst.
(5)

Etymologie zu μήνυμα

μήνυμα altgriechisch μήνυμα


GriechischDeutsch
Για το χαρακτηριστικό “Είδος εγγύησης” (θέση 52): για μηνύματα TIR, χρησιμοποιείτε τον κωδικό “B”.».Für das Attribut ‚Art der Sicherheitsleistung‘ (Feld 52): Für TIR-Nachrichten ist der Code ‚B‘ zu verwenden.“

Übersetzung bestätigt

«Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται για μηνύματα TIR.„Die Datengruppe ist für TIR-Nachrichten zu verwenden.

Übersetzung bestätigt

Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης ή εισόδου δεν λάβουν το μήνυμα “γνωστοποίηση άφιξης” κινούν τη διαδικασία έρευνας ζητώντας από το τελωνείο προορισμού ή εξόδου τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκκαθάριση της πράξης μεταφοράς με TIR.Haben die Zollbehörden bei der Eingangsoder Abgangszollstelle die Nachricht ‚Ankunftsanzeige‘ nicht erhalten, so leiten sie das Suchverfahren ein, indem sie ein Ersuchen um Übermittlung der für die Beendigung des TIR-Verfahrens erforderlichen Informationen an die Bestimmungsoder Ausgangszollstelle richten.

Übersetzung bestätigt

Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης ή εισόδου λάβουν μόνο το μήνυμα “γνωστοποίηση άφιξης”, κινούν τη διαδικασία έρευνας ζητώντας από το τελωνείο προορισμού ή εξόδου το οποίο έστειλε το μήνυμα “γνωστοποίηση άφιξης” να τους διαβιβάσει το μήνυμα “αποτελέσματα ελέγχου”.Haben die Zollbehörden des Eingangsoder des Abgangsmitgliedstaats nur die Nachricht ‚Ankunftsanzeige‘ erhalten, so leiten sie das Suchverfahren ein, indem sie von der Bestimmungsoder Ausgangszollstelle, die die Nachricht ‚Ankunftsanzeige‘ übermittelt hat, die Nachricht ‚Kontrollergebnisse‘ anfordern.

Übersetzung bestätigt

Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης ή εισόδου δεν λάβουν το μήνυμα “γνωστοποίηση άφιξης” εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου, ή δεν λάβουν το μήνυμα “αποτελέσματα ελέγχου” εντός έξι ημερών από την ημερομηνία λήψης του μηνύματος “γνωστοποίηση άφιξης”, οι εν λόγω αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινήσουν τη διαδικασία έρευνας προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκκαθάριση της πράξης μεταφοράς με TIR ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν για:Geht die Nachricht ‚Ankunftsanzeige‘ bei den Zollbehörden des Abgangsoder Eingangsmitgliedstaats nicht bis zum Ablauf der Frist für die Gestellung der Waren bei der Bestimmungsoder Ausgangszollstelle ein oder erhalten die Zollbehörden die Nachricht ‚Kontrollergebnisse‘ nicht innerhalb von sechs Tagen nach Eingang der Nachricht so prüfen sie, ob ein Suchverfahren eingeleitet werden sollte, um die Informationen zu erhalten, die für die Erledigung des TIR-Verfahrens erforderlich sind, oder, falls keine Informationen über die Erledigung vorliegen, um

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μήνυμα

μήνυμα το [mínima] : 1α. είδηση, πληροφορία, ανακοίνωση που μεταβιβάζεται σε κπ., ο οποίος βρίσκεται μακριά: Στέλνω / παίρνω ένα μήνυμα. Γραπτό / προφορικό μήνυμα. Σου άφησα μήνυμα στον τηλεφωνητή. || (σημειολογία): Πομπός / δέκτης ενός μηνύματος. β. το υλικό στοιχείο (χαρτί, μαγνητοταινία κτλ.) με το οποίο εκφράζεται ή μεταφέρεται ένα μήνυμα: Πρόφτα σε να καταστρέψει το μήνυμα, πριν τον πιάσουν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback