λάμπω Verb  [labo, lampw]

  Verb
(4)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu λάμπω

λάμπω altgriechisch λάμπω proto-indogermanisch *leh₂p (λάμπω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λάμπω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λάμπωλάμπουμε, λάμπομε
λάμπειςλάμπετε
λάμπειλάμπουν(ε)
Imper
fekt
έλαμπαλάμπαμε
έλαμπεςλάμπατε
έλαμπεέλαμπαν, λάμπαν(ε)
Aoristέλαμψαλάμψαμε
έλαμψεςλάμψατε
έλαμψεέλαμψαν, λάμψαν(ε)
Per
fekt
έχω λάμψειέχουμε λάμψει
έχεις λάμψειέχετε λάμψει
έχει λάμψειέχουν λάμψει
Plu
per
fekt
είχα λάμψειείχαμε λάμψει
είχες λάμψειείχατε λάμψει
είχε λάμψειείχαν λάμψει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λάμπωθα λάμπουμε, θα λάμπομε
θα λάμπειςθα λάμπετε
θα λάμπειθα λάμπουν(ε)
Fut
ur
θα λάμψωθα λάμψουμε, θα λάμψομε
θα λάμψειςθα λάμψετε
θα λάμψειθα λάμψουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω λάμψειθα έχουμε λάμψει
θα έχεις λάμψειθα έχετε λάμψει
θα έχει λάμψειθα έχουν λάμψει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να λάμπωνα λάμπουμε, να λάμπομε
να λάμπειςνα λάμπετε
να λάμπεινα λάμπουν(ε)
Aoristνα λάμψωνα λάμψουμε, να λάμψομε
να λάμψειςνα λάμψετε
να λάμψεινα λάμψουν(ε)
Perfνα έχω λάμψεινα έχουμε λάμψει
να έχεις λάμψεινα έχετε λάμψει
να έχει λάμψεινα έχουν λάμψει
Imper
ativ
Presλάμπελάμπετε
Aoristλάμψελάμψτε, λάμψετε
Part
izip
Presλάμποντας
Perfέχοντας λάμψει
InfinAoristλάμψει

Griechische Definition zu λάμπω

λάμπω [lámbo] Ρ4α : 1. εκπέμπω ζωηρό, έντονο φως, λάμψη· φέγγω, ακτινοβολώ, αστράφτω, άμεσα ή από αντανάκλαση: Ο ήλιος λάμπει. Tα διαμάντια έλαμπαν στο φως της βιτρίνας του κοσμηματοπωλείου. (γνωμ.) ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback