{η}  κορυφή Subst.  [korifi, koryfh]

{die}    Subst.
(1216)
{der}    Subst.
(367)
(284)
{der}    Subst.
(6)
(0)

Etymologie zu κορυφή

κορυφή altgriechisch κορυφή


GriechischDeutsch
Ένας πορώδης κύβος για αερισμό (G) αιωρείται στο δοχείο (C), στην κορυφή του κώνου.In der kegelförmigen Spitze des Belüftungsgefäßes befindet sich ein gesinterter, poröser Stein zur Belüftung.

Übersetzung bestätigt

Η εξεταζόμενη ουσία γίνεται μία σωρός ύψους περίπου 2 cm και διαμέτρου 3 cm με κοίλωμα στην κορυφή.Mit der Prüfsubstanz wird eine kleine Schüttung von etwa 2 cm Höhe und 3 cm Durchmesser mit einer Vertiefung an der Spitze hergestellt.

Übersetzung bestätigt

Τα δείγματα λαμβάνονται από πλήρως αναπτυγμένα φυλλάρια στην κορυφή κάθε στελέχους του φυτού.Die Proben sind von einem voll entfalteten Fiederblättchen an der Spitze jedes Stengels der Pflanze zu nehmen.

Übersetzung bestätigt

Οι ορολογικές και βιολογικές δοκιμασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πραγματοποιούνται σε φυτά θερμοκηπίου, για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα από δύο τουλάχιστον θέσεις σε κάθε στέλεχος, συμπεριλαμβανομένων ενός νεαρού πλήρως ανεπτυγμένου φυλλάριου στην κορυφή του κάθε στελέχους και παλαιότερου φυλλαρίου σε μέση θέση· κάθε στέλεχος εξετάζεται δειγματοληπτικά λόγω της πιθανότητας μη συστηματικής μόλυνσης.Die unter den Nummern 1 und 2 genannten serologischen und biologischen Tests sind an Gewächshauspflanzen durchzuführen, von denen an mindestens zwei Stellen an jedem Stengel Proben genommen werden, darunter an einem jungen, voll entfalteten Fiederblättchen von der Spitze jedes Stengels und an einem älteren Fiederblättchen aus einem mittleren Bereich; wegen der Möglichkeit einer nichtsystemischen Infektion sind von jedem Stengel Proben zu nehmen.

Übersetzung bestätigt

Αμαξοστοιχία με το μέγιστο μήκος η οποία κινείται με δεδομένη ταχύτητα (περίπτωση αναφοράς) σε ανοικτό χώρο δεν προκαλεί μέγιστο διακόρυφων μεταβολών πίεσης που υπερβαίνει τιμή Δp2σ όπως ορίζεται στον Πίνακα 10 στην περιοχή υψών 1,5 m έως 3,3 m επάνω από την κορυφή της σιδηροτροχιάς και σε απόσταση 2,5 m από το μέσον της τροχιάς καθ’ όλη τη διάρκεια διέλευσης της αμαξοστοιχίας (περιλαμβανόμενης της διέλευσης της κεφαλής, των ζεύξεων και της ουράς).Ein Zug mit maximaler Länge, der im Freien mit einer gegebenen Geschwindigkeit (Referenzfall) fährt, darf während seiner gesamten Durchfahrt (einschließlich Zugspitze, Kupplungen und Zugende) über einen Bereich von 1,5 m bis 3,3 m Höhe über der Schienenoberkante und in einem Abstand von 2,5 m vom Gleismittelpunkt keine erzeugen, die die in Tabelle 10 angegebenen Werte für Δp2σ überschreiten.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu κορυφή

κορυφή η [korifí] : 1. το υψηλότερο, σε σχέση με τη βάση του, σημείο ή τμήμα ενός πράγματος, όταν το εξετάζουμε ως προς την κατακόρυφη διάστασή του: Σκαρφαλώσαμε στην κορυφή του δέντρου. Ξαφνικά βρέθηκα στην κορυφή του κύματος. ΦΡ η κορυφή του παγόβουνου*. α. η βουνοκορφή: Φτάσαμε στην κορυφή του λόφου. Οι χιονισμένες κορυφές των βουνών. Οι απάτητες κορυφές των Iμαλαΐων. Σε μισή ώρα θα φτάσουμε στην κορυφή. β. το κέντρο της τριχοφυΐας στο κεφάλι: Έχει δύο κορυφές. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback