κατόπιν Adv.  [katopin]

(376)
(16)

Etymologie zu κατόπιν

κατόπιν altgriechisch κατόπιν


GriechischDeutsch
στ) Η αναμενόμενη μάζα του αεροσκάφους στο όπου θεωρείται ότι δύο κινητήρες παρουσιάζουν βλάβη, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που θα περιελάμβανε επαρκή καύσιμα για την προσέγγιση στο αεροδρόμιο προσγείωσης και για την άφιξη στο εκείνο σε ύψος τουλάχιστον 1500 ft πάνω ακριβώς από την περιοχή προσγείωσης και κατόπιν για την πραγματοποίηση οριζόντιας πτήσης επί 15 λεπτά.Die zu erwartende Flugzeugmasse am Punkt des doppelten Triebwerkausfalls muss genügend Kraftstoff beinhalten, um den Flug zu dem Flugplatz fortzusetzen, der für eine Landung vorgesehen ist, dort in einer Höhe von mindestens 1500 ft anzukommen und danach 15 Minuten lang im Horizontalflug weiterzufliegen.

Übersetzung bestätigt

Ξεκινώντας με τα στοιχεία για το έτος 2008, και κατόπιν ανά τριετία, υποβάλλονται στην Επιτροπή (Eurostat), εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, τα στοιχεία για τη διάρθρωση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας που προβλέπει το παράρτημα V.Ab den Daten für das Jahr 2008 und danach alle drei Jahre werden die Daten über die strukturellen Merkmale des Aquakultursektors (Anhang V) binnen zwölf Monaten nach Ablauf des Berichtskalenderjahres der Kommission (Eurostat) übermittelt.

Übersetzung bestätigt

Κατά την περίοδο της έρευνας οι επενδύσεις έφθασαν στο ανώτατο επίπεδό τους το 2004 και κατόπιν άρχισαν να μειώνονται.Im Bezugszeitraum erreichten die Investitionen 2004 einen Höhepunkt und waren danach rückläufig.

Übersetzung bestätigt

Εάν μέσα σε 28 ημέρες δεν επιτευχθεί σταθερή κατάσταση, η φάση της πρόσληψης θα πρέπει να παρατείνεται μέχρις ότου επιτευχθεί σταθερή κατάσταση ή μέχρι 60 ημέρες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, κατόπιν δε αρχίζει η φάση της αποβολής.Wird innerhalb von 28 Tagen kein Fließgleichgewicht erreicht, sollte die Aufnahmephase so lange verlängert werden, bis sich ein Fließgleichgewicht einstellt, oder bis zu 60 Tage; danach beginnt die Ausscheidungsphase.

Übersetzung bestätigt

Το τι θα συμβεί κατόπιν εξαρτάται από παράγοντες όπως οι βαθμοί προσρόφησης και η συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών στα απόβλητα που αποχύνονται.Die danach auftretenden Effekte sind von Faktoren wie dem Adsorptionsgrad und der Konzentration der suspendierten Partikel in der den Belüftungseinheiten entnommenen Suspension abhängig.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
κατοπινός -ή -ό

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κατόπιν.Griechische Definition zu κατόπιν

κατόπιν [katópin] & κατόπι [katópi] επίρρ. : 1. (τοπ.) πίσω: Προχωρούσε κατόπι μου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback