επισυνάπτω Verb  [episinapto, episynaptw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu επισυνάπτω

επισυνάπτω [episinápto] -ομαι Ρ (βλ. συνάπτω) : (ιδ. για έγγραφο) το τοποθετώ και το υποβάλλω μαζί με ένα άλλο, με το οποίο αυτό έχει κάποια σχέση: Στην αίτηση για πρόσληψη να επισυνάψεις κι ένα βιογραφικό σημείωμα.

[λόγ. < αρχ. ἐπισυνάπτω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback