επισυνάπτω  

  • befestigen
    upvotedownvote
  • beifügen
    upvotedownvote
  • umschließen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πάλι το «I» δεν χρησιμοποιείται) σε μισό μήνα, ένας αριθμός δείκτη επισυνάπτεται για να αναφέροει τον αριθμό των φορών που τα γράμματα εναλλάσσονται ...

... περιγράφουν ως αδίστακτο ιδιοτελή κατακτητή, ενώ συγκεκριμένες πηγές του επισυνάπτουν στοιχεία ανθρωπιάς και αντιπάθειας προς τις ωμότητες των ισπανικών αρχών ...

... είδη στο ότι είναι αειθαλής και στο ότι τα στελέχη των φύλλων του δεν επισυνάπτονται στη βάση τους. Η προέλευση της ονομασίας του είδους αυτού οφείλεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

episinapto, episynaptw


Deutsche Synonyme zu: επισυνάπτω

anhängen stecken anfügen festhaften festhängen befestigen klammern fixieren feststecken einspannen halten festmachen montieren anbringen verankern versteifen verstreben abstützen stützen anpappen ankleben anpicken beifügen beilegen beigeben anheften dazugeben addieren hinzufügen zusetzen beimischen ergänzen hinzunehmen hinzurechnen hinzukommen beinhalten enthalten einbeziehen beherbergen tragen involvieren in sich bergen integrieren umschließen umfassen inkludieren einschließen bergen mitbringen umfangen umhüllen umgeben umschlingen (jemanden) umarmen umklammern die Arme legen um die Arme schlingen um (jemanden) drücken in die Arme nehmen in die Arme schließen (jemandem) um den Hals fallen (jemanden) umklammern (jemanden) umfangen mit beiden Armen umfangen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15