{η}  εξήγηση Subst.  [eksigisi, eksijisi, ekshghsh]

{die}    Subst.
(2250)
{der}    Subst.
(2)
{die}    Subst.
(2)

Etymologie zu εξήγηση

εξήγηση altgriechisch ἐξήγησις


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τις εξηγήσεις των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της BT, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα αναλάμβανε αμέσως —με την έναρξη της εκκαθάρισης— κάθε εκκρεμούσα υποχρέωση της ΒΤ σε σχέση με το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μεταβιβάστηκε στην ΒΤ με την ιδιωτικοποίηση.Den Erklärungen des Vereinigten Königreichs zufolge würde der Staat im Falle einer Insolvenz von BT sofort — d. h. mit Beginn der Liquidation — für alle ausstehenden Rentenverbindlichkeiten haftbar, die im Zuge der Privatisierung auf BT übertragen wurden.

Übersetzung bestätigt

Κατά πρώτον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα προέβαλε αντιφατικούς ισχυρισμούς για το θέμα, αναφέροντας αρχικά ότι το υπόψη ποσό είχε χορηγηθεί από το κράτος για να συμψηφίσει το κόστος μείωσης του προσωπικού κατά 1000 άτομα, ενώ μεταγενέστερα αναίρεσε την εξήγηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω εισφορά κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί από την ΕΤΒΑ.Erstens: Die Kommission weist darauf hin, dass Griechenland widersprüchliche Behauptungen zum Thema vorgebracht hat, indem es anfangs aufführte, dass der betreffende Betrag vom Staat zur Aufrechnung des Arbeitsplatzabbaus um 1000 Personen gewährt worden war, während später diese Erklärung zurückgenommen wurde, mit der Behauptung, dass diese Kapitalzuführung von der ETVA vorgenommen worden sei.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή αξιολογεί ως ακολούθως τις εξηγήσεις του Βελγίου:Die Kommission würdigt die Erklärungen der belgischen Behörden folgendermaßen:

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το τρίτο επιχείρημα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εξηγήσεις που έδωσε το Βέλγιο για να δικαιολογήσει την αύξηση του κύκλου εργασιών της IFB αποδεικνύουν ότι IFB Logistics αναπτύχθηκε βραδύτερα από τους ανταγωνιστές της και ότι το σημαντικότερο μερίδιο στην ανάπτυξη αυτή έχει ένας υποτομέας στον οποίο η παρουσία της IFB είναι περιθωριακή.Zum dritten Argument vertritt die Kommission die Auffassung, dass die von Belgien vorgebrachten Erklärungen zur Differenzierung der Umsatzerhöhung der IFB zeigen, dass die IFB weniger rasch wuchs als ihre Konkurrenten und dass das größte Wachstum einen Teilbereich betraf, in dem IFB nur am Rande präsent ist.

Übersetzung bestätigt

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν (εάν είναι ήδη διαθέσιμα).Beurteilung und Prüfung: Der Antragsteller hat eine detaillierte Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums durch den Beherbergungsbetrieb sowie eine Analyse der erhobenen Daten (soweit bereits verfügbar) vorzulegen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu εξήγηση

εξήγηση η [eksíjisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εξηγώ. 1. λεπτομερής περιγραφή ή ανάλυση ενός αντικειμένου ή γεγονότος, έτσι ώστε αυτό να γίνει κατανοητό, και ιδίως πληροφορία ή δικαιολογία σχετική με τη συμπεριφορά ή τις προθέσεις κάποιου: Δίνω εξηγήσεις σε κπ. Zητώ εξηγήσεις από κπ. Aπαιτώ μια εξήγηση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback