{η}  ελάττωση Subst.  [elattosi, elattwsh]

{die}    Subst.
(87)
(47)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu ελάττωση

ελάττωση altgriechisch ἐλάττωσις


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, λαμβάνει, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τα κατάλληλα μέτρα στα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται προσωρινή ελάττωση των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.Die Kommission trifft gemäß dem in Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 genannten Verfahren geeignete Maßnahmen, um dieser Situation zu begegnen, zu denen auch eine vorübergehende Verringerung der Prozentsätze gemäß Absatz 2 gehören kann.

Übersetzung bestätigt

Η οδηγία 96/8/ΕΚ ορίζει ότι η επισήμανση, η διαφήμιση και η παρουσίαση των προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία δεν πρέπει να περιέχει καμία αναφορά στην ταχύτητα ή στην έκταση της απώλειας βάρους, που είναι δυνατό να προκαλέσει η χρήση τους, ή στην ελάττωση της αίσθησης πείνας ή στην αύξηση της αίσθησης κορεσμού.Gemäß der Richtlinie 96/8/EG dürfen die Etikettierung und die Verpackung der unter die Richtlinie fallenden Erzeugnisse sowie die Werbung hierfür keine Angaben über das Zeitmaß bzw. die Höhe der aufgrund ihrer Verwendung möglichen Gewichtsabnahme oder über eine Verringerung des Hungergefühls bzw. ein verstärktes Sättigungsgefühl enthalten.

Übersetzung bestätigt

Οι ζημίες τις οποίες υφίστανται τα προϊόντα δεν θεωρούνται φυσικές ελαττώσεις μάζας.Eine Beschädigung der Erzeugnisse gilt nicht als natürliche Verringerung der Masse.

Übersetzung bestätigt

Οι ενδεχόμενες απώλειες μάζας κατά τη διάρκεια της παραμονής υπό τελωνειακή αποταμίευση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της επιστροφής, εφόσον οφείλονται αποκλειστικά σε φυσική ελάττωση του βάρους των προϊόντων.Während der Lagerung im Zolllager möglicherweise eingetretene Gewichtsverluste werden bei der Festsetzung der Erstattung nicht berücksichtigt, sofern sie ausschließlich auf eine natürliche Verringerung der Masse der Erzeugnisse zurückzuführen sind.

Übersetzung bestätigt

Είναι αναγκαίο, από άποψη οικονομίας και οικολογίας, να προφυλάσσονται οι πληθυσμοί των ιχθύων από διάφορες επιβλαβείς συνέπειες που απορρέουν από την απόρριψη εντός των υδάτων ρυπαντικών ουσιών, όπως, ιδίως, είναι η ελάττωση του αριθμού των ιχθύων που ανήκουν σε ορισμένα είδη, και ορισμένες φορές μάλιστα η εξαφάνιση ορισμένων από τα είδη αυτά.Unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es erforderlich, die Fischpopulationen vor den unheilvollen Folgen des Einleitens von Schadstoffen in die Gewässer, so vor allem vor der zahlenmäßigen Verringerung und bisweilen sogar vor der Auslöschung bestimmter Arten, zu bewahren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
λιγόστεμα
μείωση
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ελάττωση

ελάττωση η [elátosi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του ελαττώνω· μείωση: ελάττωση ποσότητας. ελάττωση εξόδων / εσόδων.

[λόγ. < αρχ. ἐλάττω(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback