εκείνος -η -ο Adj.  [ekinos -i -o, ekeinos -h -o]

(164)
(18)
(13)
(3)

GriechischDeutsch
Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών λόγων, να αναφερθεί εκείνος που αιτιολογεί την επιβολή υψηλότερης κύρωσης.Falls mehrere Gründe vorliegen, ist derjenige anzugeben, der die höchste Sanktion nach sich zieht.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση υπάρξεως πολλών λόγων, να αναφερθεί εκείνος που αιτιολογεί την υψηλότερη κύρωση.Falls mehrere Gründe vorliegen, ist derjenige anzugeben, der die höchste Sanktion nach sich zieht.

Übersetzung bestätigt

Σημειώνεται μόνον ένας από τους όρους αυτούς – όπου ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας, χρησιμοποιείται εκείνος που περιγράφει ακριβέστερα το μεγαλύτερο μέρος της εκτελούμενης εργασίας ή/και της κατάστασης του είδους.Es ist nur einer der folgenden Begriffe einzutragen. Könnte mehr als ein Begriff zutreffen, ist derjenige zu verwenden, der die Mehrheit der durchgeführten Arbeiten und/oder den Status des Artikels am ehesten beschreibt.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών λόγων, να αναφερθεί εκείνος που αιτιολογεί την επιβολή της υψηλότερης κύρωσης.Falls mehrere Gründe vorliegen, ist derjenige anzugeben, der die höchste Sanktion nach sich zieht.

Übersetzung bestätigt

Ο συντελεστής δέλτα είναι εκείνος του οικείου χρηματιστηρίου.Als Delta-Faktor ist derjenige der betreffenden Börse zu verwenden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εκείνος (maskulin)
  • εκείνη (feminin)
  • εκείνο (neutrum)


Griechische Definition zu εκείνος -η -ο

εκείνος, αντων.· εκειός· κείνος.

1) Εκείνος, αυτός (για κάπ. ή κ. συν. μακρινό):
εκείνου του τραγουδιστή τση νύκτας εθυμάτο (Ερωτόκρ. Α´ 504
έκφρ. τούτα κείνα = διάφορα:
(Ερωτόκρ. Α´ 435).
2)
α) (Με αναφορ. πρόταση για να δηλωθεί αυτό για το οποίο γίνεται λόγος) όποιος, όσοι, ό,τι:
εκείνος που επαιδεύγετον η πεθυμιά του σβήνει (Ερωτόκρ. Α´ 1131
εύκαιρα βασανίζουνται εκείνοι π’ αγαπούσι (Ερωτόκρ. Α´ 1136
β) (το ουδ. με αναφορ. πρόταση για να δηλωθεί το ακόλουθο):
Εις εκείνο οπού αυτές δεν εναντιώνουνται εις το θέλημα του Θεού (Χριστ. διδασκ. 159).
3) Περίφημος, ξακουστός, γνωστός:
(Διγ. Z 1300).
4)
α) (Ως επαναληπτική):
δουλευτής του εγράφτηκα και μετά κείνον είμαι (Ερωτόκρ. Α´ 1202
β) ο ίδιος:
και πρώτα κι ύστερα εκείνος πάντα είσαι (Αιτωλ., Μύθ. 5816).
5) (Ως αυτοπαθής):
φουσσάτα όσα ημπορεί να επάρει μετά εκείνον (Χρον. Μορ. H 1381).
6) (Με προηγ. ή επόμ. έναρθρ. ουσ. που δηλώνει χρόνο, για να δηλώσουμε κ. μακρινό):
τους χρόνους εκεινούς (Χρον. Μορ. H 781· Ερωτόκρ. Β´ 617
έκφρ. την ώρα κείνη = τότε:
(Ερωτόκρ. Α´ 821).
7) Έκφρ. μ’ όλον εκείνο = παρ’ όλα αυτά:
(Πανώρ. Δ´ 43).
8) Έκφρ. (για να δηλωθεί αιτία) για κείνο = γι’ αυτό:
δουλειά σε θέλω βιαστική, για κείνο σε σπουδάζω (Θυσ. 484).
[αρχ. αντων. εκείνος. Ο τ. εκειός και σήμ. ιδιωμ. Ο τ. κείνος και η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback