εβγάνω  

  • ausziehen
    upvotedownvote
  • herausholen
    upvotedownvote
  • zeigen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πεζός με τα γονάτια. εκεί τον εκατέφθασε εις της Συρίας την Πόρταν και εβγάνει το σπαθίτσι του και επαίρνει του το χέριν. Διγενής Ακρίτας Δημοτικό τραγούδι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evgano, evrano, ebganw


Synonyme zu: εβγάνω

βγάζω έξω

Φανερώνω

δείχνω

Ξεριζώνω


Deutsche Synonyme zu: εβγάνω

ausziehen (die) Wohnung räumen (die) Wohnung aufgeben ausfahren (Leiter, Antenne, Fahrwerk) hochfahren hervorholen herausholen herauskitzeln zücken hervorziehen blankziehen herausziehen ziehen herausnehmen freibekommen (etwas das festsitzt) losbekommen andienen anbieten zeigen bieten präsentieren vorzeigen darstellen vorstellen abbilden vorführen demonstrieren nachweisen belegen beweisen bestätigen (den) Beweis erbringen (für) aufzeigen (den) Nachweis erbringen aufführen anführen erwähnen angeben auflisten niederschlagen manifestieren weisen deuten offenbaren kundtun bekunden an den Tag legen erkennen lassen bildlich darstellen repräsentieren wiedergeben zur Darstellung bringen verraten deutlich werden lassen offenbar werden zum Ausdruck kommen unter Beweis stellen zeugen von Zeugnis ablegen (von)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15