{η}  διαίρεση Subst.  [dieresi, thieresi, diairesh]

{die}    Subst.
(313)
{die}    Subst.
(215)

Etymologie zu διαίρεση

διαίρεση altgriechisch διαίρεσις


GriechischDeutsch
“μείωση”: ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών ποσοστώσεων ζάχαρης που αποτέλεσαν αντικείμενο αποποίησης στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο αποποίησης κατά την περίοδο εμπορίας για την οποία ισχύει η απόσυρση, διά των εθνικών ποσοστώσεων ζάχαρης που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, στην έκδοση που ίσχυε την 1η Ιουλίου 2006.‚Kürzung‘: der Wert, der sich aus der Division der Summe aller Zuckerquoten, auf die in dem Mitgliedstaat verzichtet wird (einschließlich des Quotenverzichts in dem Wirtschaftsjahr, auf die sich die Marktrücknahme bezieht), durch die nationalen Zuckerquoten, die in der am 1. Juli 2006 geltenden Fassung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 festgesetzt sind, ergibt.

Übersetzung bestätigt

“αποποίηση”: ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση της ποσότητας των ποσοστώσεων τις οποίες η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει αποποιηθεί, διά της ποσόστωσης που της έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και το άρθρο 60 παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος κανονισμού·‚Verzicht‘: der Wert, der sich aus der Division der Summe aller vom betreffenden Unternehmen aufgegebenen Quoten durch die ihm nach Artikel 7 und Artikel 11 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 sowie Artikel 60 Absätze 1 bis 3 der vorliegenden Verordnung zugeteilte Quote ergibt;

Übersetzung bestätigt

“μείωση”: ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών ποσοστώσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο αποποίησης στο κράτος μέλος διά των εθνικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 στην έκδοση που ίσχυε την 1η Ιουλίου 2006.‚Kürzung‘: der Wert, der sich aus der Division der Summe aller Quoten, auf die in dem Mitgliedstaat verzichtet wird, durch die nationalen Quoten, die in der am 1. Juli 2006 geltenden Fassung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 festgesetzt sind, ergibt.

Übersetzung bestätigt

Όλη η διαίρεση:ganze Division:

Übersetzung bestätigt

Όλη η διαίρεση εκτός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσίαganze Division außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu διαίρεση

διαίρεση η [δiéresi] : 1. η ενέργεια του διαιρώ, ο χωρισμός σε μέρη, σε τμήματα: διαίρεση περιφέρειας κύκλου σε τόξα. H διαίρεση του όλου σε επί μέρους στοιχεία. H διοικητική διαίρεση της χώρας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback