γενικός -ή -ό Adj.  [genikos -i -o, jenikos -i -o, genikos -h -o]

  Adj.
(63)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Είναι γενικός στόχος ότι η μεταβίβαση προς τον Οργανισμό λειτουργιών και καθηκόντων από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τη συνεργασία τους μέσω του Συνδέσμου των Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται αποτελεσματικά, χωρίς μείωση των σημερινών υψηλών επιπέδων ασφαλείας και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης.Es wird allgemein angestrebt, die Übertragung von Funktionen und Aufgaben von den Mitgliedstaaten auf die Agentur — einschließlich des Übergangs der Funktionen und Aufgaben aufgrund ihrer Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen Luftfahrtbehörden — effizient, ohne jegliche Beeinträchtigung des derzeitigen hohen Sicherheitsniveaus und ohne negative Auswirkungen auf die Zulassungszeitpläne zu vollziehen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρότι η επίσημη ανακοίνωση της ιδιωτικοποίησης της Automobile Craiova δεν έκανε αναφορά σε όρους και ενώ οι ακριβείς όροι ορίζονταν μόνο στο Ενημερωτικό μνημόνιο που ακολούθησε, ο γενικός στόχος των ρουμανικών αρχών όσον αφορά τη διατήρηση συγκεκριμένου επιπέδου απασχόλησης και παραγωγής αυτοκινήτων στο εργοστάσιο ήταν ευρέως γνωστός.Die Kommission stellt fest, dass zwar in der förmlichen Bekanntmachung der Privatisierung von Automobile Craiova keine Bedingungen erwähnt waren und die genauen Bedingungen erst im Informationsprospekt festgelegt wurden, dass aber das allgemeine Ziel der rumänischen Behörden, ein bestimmtes Beschäftigungsniveau und eine bestimmte Kraftfahrzeugproduktion am Standort Craivoa aufrechtzuerhalten, allgemein bekannt war.

Übersetzung bestätigt

Ανάλογα με τις κατά τόπους συνθήκες, πρέπει να ορίζονται ως γενικός κανόνας κατώτατα και ανώτατα όρια για τον πληθυσμό των περιοχών που καλύπτονται από τις ομάδες τοπικής δράσης.Für die Einwohnerzahl in den Gebieten, in denen die lokalen Aktionsgruppen tätig sind, sollten allgemein geltende Unterund Obergrenzen festgelegt werden, die aber entsprechend den lokalen Gegebenheiten angepasst werden können.

Übersetzung bestätigt

Πράγματι, η Επιτροπή θεωρεί κατ’ αρχάς ότι ο παιδαγωγικός και γενικός εκπαιδευτικός στόχος του Bioscope, όπως για παράδειγμα διατυπώθηκε στο προοίμιο της παραχώρησης, είναι εξαιρετικά γενικός ώστε να θεωρηθεί ως σαφής ορισμός της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας.Zunächst ist festzustellen, dass die allgemeine pädagogische und erzieherische Zielsetzung des Bioscope, so wie sie in der Einleitung zur Konzession genannt wird, zu allgemein gefasst ist, um als klare Definition einer öffentlichen Aufgabe gelten zu können.

Übersetzung bestätigt

Ο ορισμός του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος (ΜΔΚ) θα πρέπει να είναι γενικός και να καλύπτει όλες τις μεθόδους μηχανικού διαχωρισμού.Die Definition von Separatorenfleisch sollte so allgemein gefasst sein, dass sie alle Verfahren des mechanischen Ablösens abdeckt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • γενικός (maskulin)
  • γενική (feminin)
  • γενικό (neutrum)


Griechische Definition zu γενικός -ή -ό

γενικός, επίθ.

1) Που αναφέρεται στο γένος·
(προκ. για λέξη) περιεκτικός:
Η συγγένεια όνομά εστιν γενικόν (Ελλην. νόμ. 56411).
2) Καθολικός, γενικός:
(Διάτ. Κυπρ. 50111).
[αρχ. επίθ. γενικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback