αυτός -ή -ό Adj.  [aftos -i -o, aytos -h -o]

(8996)
(5010)
(2696)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία αυτός έλαβε γνώση της αποφάσεως, εάν πρόκειται για μέτρο ατομικού χαρακτήρα· εντούτοις, σε περίπτωση που η πράξη ατομικού χαρακτήρα θίγει επίσης τα συμφέροντα τρίτου, η εν λόγω προθεσμία για το πρόσωπο αυτό αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της πράξεως, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία της δημοσίευσης·sie beginnt am Tag der Mitteilung der Entscheidung an den Empfänger, spätestens jedoch an dem Tag, an dem dieser Kenntnis davon erhält, wenn es sich um eine Einzelmaßnahme handelt; besteht jedoch die Möglichkeit, dass eine Einzelmaßnahme einen Dritten beschwert, so beginnt die Frist für den Dritten an dem Tag, an dem dieser Kenntnis von der Maßnahme erhält, spätestens jedoch am Tag der Bekanntmachung der Maßnahme;

Übersetzung bestätigt

Το άρθρο 53 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι, όταν είναι προφανές ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνει(-ουν) το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η), η Επιτροπή θεσπίζει αμέσως ορισμένα μέτρα, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η αναστολή της διάθεσης στην αγορά ή της εισαγωγής του εν λόγω τροφίμου ζωικής προέλευσης.Gemäß Artikel 53 dieser Verordnung muss die Kommission in den Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel mit Ursprung in der Gemeinschaft oder ein aus einem Drittland eingeführtes Lebensmittel oder Futtermittel wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt darstellt und dass diesem Risiko durch Maßnahmen des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten nicht auf zufriedenstellende Weise begegnet werden kann, unverzüglich bestimmte Maßnahmen treffen, die auch die Aussetzung des Inverkehrbringens oder der Einfuhr des betreffenden Lebensmittels tierischen Ursprungs umfassen können.

Übersetzung bestätigt

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει την chlorthal-dimethyl.In dieser Liste ist auch Chlorthal-dimethyl aufgeführt.

Übersetzung bestätigt

Μόνο τα δρομολόγια με αφετηρία τη Νίκαια παρουσιάζουν ένα βαθμό αβεβαιότητας, αλλά αυτός μειώνεται και η πρόωρη απόσβεση του Liamone το 2001 διευκόλυνε το να παρουσιάσει αυτή η γραμμή θετικά αποτελέσματα.Nur der Betrieb ab Nizza ist noch eher unsicher, fällt allerdings immer weniger ins Gewicht, und die vorzeitige Abschreibung der Liamone im Jahr 2001 wird die Rückkehr zu positiven Betriebsergebnissen auf dieser Strecke erleichtern.

Übersetzung bestätigt

Η σημασία που αποδίδει στην εγγύηση η HDW/Ferrostaal αποδεικνύει ότι ο ιδιώτης αυτός επενδυτής έκρινε ότι δεν ήταν μικρή η πιθανότητα να υποχρεωθεί η ΕΝΑΕ να επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις.Die Bedeutung, die HDW/Ferrostaal der Bürgschaft beimisst, beweist, dass dieser private Kapitalgeber zum Ergebnis kam, dass die Wahrscheinlichkeit der Verpflichtung von HSY zur Rückerstattung staatlicher Beihilfen nicht gering war.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αυτός (maskulin)
  • αυτή (feminin)
  • αυτό (neutrum)


Griechische Definition zu αυτός -ή -ό

αυτός (I), αντων.· ατός· αύτος· ταύτος· ταυτός· γεν. του· ντου· της· τση· των· (από συμφ. γεν. και αιτιατ.) τως· ντως· αιτιατ. τον· την· το· τους· τσι· τες· τα.

1) (Ως αντιδιασταλτική, ενίοτε με το άρθρο ή με τους εγκλινόμενους τ. μου, σου, του, κλπ. για έμφαση) αυτός, αυτός ο ίδιος· μόνος (μου)· με τη θέλησή (μου):
εκατέβην ο αυτός πρίντζης να καβαλλικεύσει (Mαχ. 54818
κι αυτόν το δειν της δύνεται να δώσει! (Kυπρ. ερωτ. 194
ατοί τους γαρ και μοναχοί αλλήλως επαινούνται (Xρον. Mορ. H 770
αυτός μου υπάγω (Gesprächb. 658
όλοι επαρεδόθησαν κι ο πρίγκιπας ατός του (Xρον. Mορ. P 4086
έκφρ. επί το αυτό = στο ίδιο μέρος:
(Πανάρ. 6712).
2) (Ως επαναληπτική) αυτός:
(Aλεξ. 1491), (Σπαν. A 159).
3) (Ως προσωπ., για να δηλωθεί το γ´ πρόσ.) αυτός:
είπαν προς αυτόν (Πεντ. Έξ. XXXII 1
ήφερεν με αυτόν την θυγατήρ του (Xρον. Mορ. H 6464
πληθαίνει τως την όρεξη και δύναμη τως δίδει (Eρωτόκρ. A´ 545
(η γεν. του θηλ. αυτής και η γεν. του αρσ. αύτου αμετάβλητες για όλα τα γένη και τους αριθμούς σε συνεκφ. με τους εγκλινόμενους τ. μου, σου, σας, τους, για να δηλωθούν τα τρία πρόσωπα της προσωπ. αντων.):
ήτον πολλά βαρετά … εις αυτής σας να τ’ αγροικάτε (Mαχ. 62019
τα δυο σου ’μάττια να βιγλίσουν εις αύτου μου στεριά (Kυπρ. ερωτ. 847).
4) (Ως δεικτ.) αυτός:
ευθύς προς αύτους όρμησεν (Kορων., Mπούας 64).
5) (Ως κτητ., προκ. για το γ´ πρόσ., συν. η γεν. των εγκλινόμενων τ.):
τσι αδελφούς τως (Λεηλ. Παροικ. 285).
[αρχ. αντων. αυτός. T. σήμ. ιδιωμ. (IΛ). H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback