αυτού Adv.  [aftu, aytoy]

(2883)
  
(1695)
(1291)

Etymologie zu αυτού

αυτού altgriechisch αὐτοῦ


GriechischDeutsch
Η συμμετοχή του στο καθεστώς κοινωνικών παροχών που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 14 και η κάλυψη κινδύνων δυνάμει του καθεστώτος αυτού αναστέλλονται.Während des Urlaubs ist der Bedienstete vom Aufsteigen in der Dienstaltersstufe oder von der Beförderung in eine höhere Besoldungsgruppe ausgeschlossen; seine Zugehörigkeit zu den in den Artikeln 8 und 14 vorgesehenen Einrichtungen der sozialen Sicherheit und seine Deckung der entsprechenden Risiken sind unterbrochen.

Übersetzung bestätigt

Η έκθεση επικεντρώνεται στη διάρθρωση και τις διεργασίες της διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της σύνθεσης και των εξουσιών του Εποπτικού Συμβουλίου, ιδίως στην ικανότητα αυτού του οργάνου να εκτελεί την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που του έχει ανατεθεί κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.Im Bericht werden die Governance-Struktur und -Prozesse dargestellt, einschließlich der Zusammensetzung und der Ermächtigungen des Kontrollgremiums, insbesondere die Fähigkeit dieses Gremiums, seine Aufgaben von öffentlichem Interesse transparent und effizient zu erfüllen.

Übersetzung bestätigt

Πριν το Fogasa προβεί στην είσπραξη των εγγυήσεων και των υποθηκών που είχαν συσταθεί υπέρ αυτού με τη συμφωνία του 1993, προτίμησε να τροποποιήσει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, ώστε να αυξήσει όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες ανάκτησης των πιστώσεων.Statt die im Rahmen der Vereinbarung von 1993 zu seinen Gunsten gestellten Garantien und Hypotheken zu vollstrecken, zog der FOGASA eine Änderung der Umschuldungsvereinbarung vor, um die Chancen, seine Forderungen einzuziehen zu maximieren.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκτίμησης αυτού του ποσού με βάση το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η CFF θεωρεί ότι το Πρωτοδικείο θα καλούσε την Επιτροπή να περιοριστεί στο χαρακτηρισμό αυτού του ποσού ως ενίσχυση και όχι να το αιτιολογήσει βάσει του ίδιου άρθρου.Zur Möglichkeit, diesen Betrag anhand von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag zu würdigen, ist CFF der Ansicht, dass das Gericht die Kommission aufgefordert habe, die Einstufung des Betrags als Beihilfe und nicht seine Rechtfertigung im Rahmen dieses Artikels zu bewerten.

Übersetzung bestätigt

Ένα κράτος δύναται να δηλώσει ότι τα δικαστήριά του έχουν την ευχέρεια να αρνούνται να επιληφθούν διαφορών οι οποίες υπόκεινται σε συμφωνία παρέκτασης αποκλειστικής δικαιοδοσίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεσμός μεταξύ αυτού του κράτους και των διαδίκων ή της διαφοράς παρά μόνον ο τόπος του επιλεγέντος δικαστηρίου.Ein Staat kann erklären, dass seine Gerichte es ablehnen können, Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, für die eine ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung gilt, wenn abgesehen vom Ort des vereinbarten Gerichts keine Verbindung zwischen diesem Staat und den Parteien oder dem Rechtsstreit besteht.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αυτού

αυτού [aftú] επίρρ. τοπ. : (προφ.) σ΄ αυτό το μέρος· εκεί: Kάτσε αυτού που είσαι κι έρχομαι. Άσ΄ τα αυτού στην άκρη. ΠAΡ αυτού που είσαι* ήμουνα κι εδώ που είμαι θά ΄ρθεις. || (χρον.) αυτού που, τη στιγμή που, ενώ: αυτού που καθόμουν ήσυχα ήσυχα, μου όρμηξε. αυτού που έλεγα πως κέρδισα, τα έχασα όλα.

[αρχ. αὐτοῦ `ακριβώς εκεί, ακριβώς εδώ΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback