ασφαλώς Adv.  [asfalos, asfalws]

  Adj.
(1532)
  Adj.
(754)
  Adj.
(338)

Etymologie zu ασφαλώς

ασφαλώς altgriechisch ἀσφαλῶς


GriechischDeutsch
Αναφορικά με καταβολές αποζημίωσης που ενδεχομένως προκύψουν […], υφίσταται ασφαλώς ορισμένος υπολειπόμενος κίνδυνος.In Bezug auf etwaige […] entstehende Schadensersatzzahlungen bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko bestehen.

Übersetzung bestätigt

Διευκρινίζει ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν ασφαλώς οικονομίες κλίμακας όταν παραγγέλλονται ταυτόχρονα πολλά αντίτυπα του ίδιου βιβλίου.Sie stellt klar, dass natürlich durch die gleichzeitige Bestellung mehrerer Exemplare ein und desselben Titels Einsparungseffekte erzielt werden können.

Übersetzung bestätigt

Στόχος του κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι η αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δύο αναδιαρθρωμένων εταιρειών, των ναυπηγείων Γδύνιας και Γκντανσκ. Αν και η παρούσα απόφαση αφορά μόνο την Gdynia Shipyard, η ακόλουθη περιγραφή και εκτίμηση του κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης πρέπει ασφαλώς να λαμβάνει υπόψη και την ύπαρξη της Gdańsk Shipyard, τις προηγούμενες προσπάθειες αναδιάρθρωσής της και την κρατική ενίσχυση που έχει λάβει και την οποία θα λάβει στο μέλλον.Der gemeinsame Umstrukturierungsplan soll die Rentabilität beider umstrukturierter Unternehmen, der Gdingener Werft und der Danziger Werft, wiederherstellen. Die vorliegende Entscheidung betrifft zwar ausschließlich die Gdingener Werft, doch in der Beschreibung und Beurteilung des gemeinsamen Umstrukturierungsplans sind natürlich das Bestehen der Danziger Werft, die früheren Versuche einer Umstrukturierung dieser Werft und auch die staatliche Beihilfe, die das Unternehmen bereits erhalten hat und deren Gewährung geplant ist, zu berücksichtigen.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένου ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαφορετικές πηγές, οι τάσεις μπορεί ασφαλώς να διαφέρουν ελαφρά ανάλογα με το τμήμα και την εταιρεία.Da die Daten aus verschiedenen Quellen stammen, können die Entwicklungen natürlich je nach Segment und Unternehmen leicht variieren.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ο αγοραστής μπορεί ασφαλώς να εντάξει πλήρως ή εν μέρει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην αγορασθείσα επιχείρηση και να χρησιμοποιήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις μεταφερθείσες ζημίες.Außerdem kann der Erwerber natürlich seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in das erworbene Unternehmen einbringen und auf diese Weise die vorgetragenen Verluste nutzen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ασφαλώς.Griechische Definition zu ασφαλώς

ασφαλώς [asfalós] επίρρ. τροπ. : με βεβαιότητα, με σιγουριά: ασφαλώς κάτι θα του συνέβη και δεν ήρθε. || (για έντονη κατάφαση): Θέλεις να δουλέψεις; -ασφαλώς.

[λόγ. < αρχ. ἀσφαλῶς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback