αποφεύγω  Verb  [apofevgo, apofevro, apofeygw]

Ähnliche Bedeutung wie αποφεύγω


Beispielsätze αποφεύγω

... ειδική νόσο, από «κυνάγχη εξ αργυρίου», το οποίο αργύριο «λαβών τις, αποφεύγει, ως δήθεν εκ κυνάγχης ασθενών, να εκφέρη την προσήκουσαν γνώμην». ...

... τα προβλήματά τους. Το πέτυχε με διάφορες πράξεις γενναιοδωρίας και αποφεύγοντας κραυγαλέες πολυτέλειες. Το έτος 29 π.Χ. ο Αύγουστος πλήρωσε 400 σηστέρσια ...

... τους θανάτους εκείνους για τους οποίους υπάρχουν καταγραφές σε αρχεία, αποφεύγοντας να κάνει στατιστική διόρθωση. Ο Βρετανός ιστορικός Μάρτιν Γκίλμπερτ χρησιμοποίησε ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze meiden

... Jack findet immer Fehler bei den anderen. Deshalb meiden ihn auch alle. ...

... Man kann die Sonne meiden und auch das Licht, aber das, was man liebt, vergisst man nicht! ...

... Das Gewissen sagt uns wohl, was man tun und meiden soll. ...

Quelle: Hans_Adler, Esperantostern, Esperantostern

Grammatik


ΑΠΟΦΕΥΓΩ
I avoid
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποφεύγωαποφεύγουμε, αποφεύγομεαποφεύγομαιαποφευγόμαστε
αποφεύγειςαποφεύγετεαποφεύγεσαιαποφεύγεστε, αποφευγόσαστε
αποφεύγειαποφεύγουν(ε)αποφεύγεταιαποφεύγονται
Imper
fekt
απέφευγααποφεύγαμεαποφευγόμουν(α)αποφευγόμαστε
απέφευγεςαποφεύγατεαποφευγόσουν(α)αποφευγόσαστε
απέφευγεαπέφευγαν, αποφεύγαν(ε)αποφευγόταν(ε)αποφεύγονταν
Aoristαπέφυγα, απόφυγααποφύγσαμεαποφεύχθηκααποφευχθήκαμε
απέφυγες, απόφυγεςαποφύγσατεαποφεύχθηκεςαποφευχθήκατε
απέφυγε, απόφυγεαπέφυγαν, αποφύγαν(ε)αποφεύχθηκεαποφεύχθηκαν, αποφευχθήκαν(ε)
Per
fect
έχω αποφύγειέχουμε αποφύγειέχω αποφευχθείέχουμε αποφευχθεί
έχεις αποφύγειέχετε αποφύγειέχεις αποφευχθείέχετε αποφευχθεί
έχει αποφύγειέχουν αποφύγειέχει αποφευχθείέχουν αποφευχθεί
Plu
per
fect
είχα αποφύγειείχαμε αποφύγειείχα αποφευχθείείχαμε αποφευχθεί
είχες αποφύγειείχατε αποφύγειείχες αποφευχθείείχατε αποφευχθεί
είχε αποφύγειείχαν αποφύγειείχε αποφευχθείείχαν αποφευχθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποφεύγωθα αποφεύγουμε, θα αποφεύγομεθα αποφεύγομαιθα απογευγόμαστε
θα αποφεύγειςθα αποφεύγετεθα αποφεύγεσαιθα αποφεύγεστε θα απογευγόσαστε
θα αποφεύγειθα αποφεύγουν(ε)θα αποφεύγεταιθα αποφεύγονται
Fut
ur
θα αποφύγωθα αποφύγουμε, θα αποφύγομεθα αποφευχθώθα αποφευχθούμε
θα αποφύγειςθα αποφύγετεθα αποφευχθείςθα αποφευχθείτε
θα αποφύγειθα αποφύγουν(ε)θα αποφευχθείθα αποφευχθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποφύγειθα έχουμε αποφύγειθα έχω αποφευχθείθα έχουμε αποφευχθεί
θα έχεις αποφύγειθα έχετε αποφύγειθα έχεις αποφευχθείθα έχετε αποφευχθεί
θα έχει αποφύγειθα έχουν αποφύγειθα έχει αποφευχθείθα έχουν αποφευχθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποφεύγωνα αποφεύγουμε, να αποφεύγομενα αποφεύγομαινα απογευγόμαστε
να αποφεύγειςνα αποφεύγετενα αποφεύγεσαινα αποφεύγεστε, να απογευγόσαστε
να αποφεύγεινα αποφεύγουν(ε)να αποφεύγεταινα αποφεύγονται
Aoristνα αποφύγωνα αποφύγουμε, να αποφύγομενα αποφευχθώνα αποφευχθούμε
να αποφύγειςνα αποφύγετενα αποφευχθείςνα αποφευχθείτε
να αποφύγεινα αποφύγουν(ε)να αποφευχθείνα αποφευχθούν(ε)
Perfνα έχω αποφύγεινα έχουμε αποφύγεινα έχω αποφευχθείνα έχουμε αποφευχθεί
να έχεις αποφύγεινα έχετε αποφύγεινα έχεις αποφευχθείνα έχετε αποφευχθεί
να έχει αποφύγεινα έχουν αποφύγεινα έχει αποφευχθείνα έχουν αποφευχθεί
Imper
ativ
Presαπόφευγεαποφεύγετεαποφεύγεστε
Aoristαπόφυγεαποφύγετε, αποφύγατεαποφευχθείτε
Part
izip
Presαποφεύγοντας
Perfέχοντας αποφύγει
InfinAoristαποφύγειαποφευχθεί
Griechische Definition zu αποφεύγω

αποφεύγω [apofévγo] -ομαι Ρ αόρ. απέφυγα και (σπάν.) απόφυγα, απαρέμφ. αποφύγει, παθ. αόρ. αποφεύχθηκα, απαρέμφ. αποφευχθεί : 1.προσπαθώ να μην πλησιάσω κπ. ή κτ., αλλά να μείνω όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτό(ν): Όταν τον είδε, άλλαξε δρόμο για να τον αποφύγει. αποφεύγω τους πολυσύχναστους δρόμους. || δε συγχρωτίζομαι με κπ., προσπαθώ να μην έχω καμιά επαφή μαζί του: αποφεύγω τους καιροσκόπους. Δεν κάνω παρέα μαζί του, τον αποφεύγω. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αποφεύγω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15