απήτις Adv.  [apitis, aphtis]

(0)
alsbald (geh.)
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu απήτις.

Griechische Definition zu απήτις

απήτις, σύνδ.· απέτις· απήντις· απήτι· αφήτις· αφουτίς· επήτις.

1)
α) Όταν, αφού:
απήτις εθρηνήσαμεν …, τότε την ερωτήσαμεν (Aπόκοπ. 421
β) μόλις:
απήτις μας εγνώρισεν, ήρθεν κι εσίμωσέ μας (Aπόκοπ. 380
γ) από τη στιγμή που, αφότου:
αφήτις εγεννήθηκες, ποτέ καλό δεν είδα (Tριβ., Pε 174).
2) (Xρον. και αιτ.) αφού, μια και:
όσοι κι αν εγλυτώσανε, απήτις τους νικήσαν, τους πήρανε για το κουπί (Tζάνε, Kρ. πόλ. 41516· Kατζ. B´ 169).
3) (Πολλές φορές με επόμ. το σύνδ. και) μια και, επειδή:
(Φορτουν. Iντ. δ´ 148
λαμπρή για μας κράζεται τούτ’ η μέρα, απήτις κι έτοιον όμορφο μαντάτο μας εφέρα (Eρωτόκρ. Δ´ 1374).
4) (Mε επόμ. το σύνδ. και) ακόμη και αν:
(Tζάνε, Kρ. πόλ. 5358).
[<σύνδ. απής κατά συμφ. προς το απότις (βλ. αφόντι) ή αναλογ. με άλλα επιρρ. σε τις· διαφορ. γρ. απείτις (βλ. Λαμπρινός 1981: 267). Η λ. και οι τ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback