αντίστοιχος -η -ο Adj.  [antistichos -i -o, antistoixos -h -o]

  Adj.
(8)

GriechischDeutsch
Η διάκριση 844331 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 και ο αντίστοιχος δασμολογικός συντελεστής θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.Die Unterposition 844331 in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 und der diesbezügliche Zollsatz sollten daher entsprechend geändert werden.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για το ίδιο έτος, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες.Die Mitgliedstaaten können beschließen, die entsprechende Anzahl Hektar in demselben Jahr bis spätestens 1. Oktober für Genehmigungen zur Verfügung zu stellen, die den Antragstellern erteilt werden sollen, die nur einen Teil der Fläche erhalten haben, die sie entsprechend dem Ergebnis des Auswahlverfahrens gemäß Absatz 2 beantragt hatten und die die entsprechenden Genehmigungen nicht abgelehnt haben.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για το ίδιο έτος, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες.Die Mitgliedstaaten können beschließen, die entsprechende Anzahl Hektar in demselben Jahr bis spätestens 1. Oktober für Genehmigungen zur Verfügung zu stellen, die den Antragstellern erteilt werden sollen, die entsprechend dem Ergebnis des Auswahlverfahrens gemäß Absatz 2 nur einen Teil der Fläche erhalten haben, die sie beantragt hatten, und die die entsprechenden Genehmigungen nicht abgelehnt haben.

Übersetzung bestätigt

Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να είναι αντίστοιχος με εκείνον που χρησιμοποιείται κατά τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης τύπου προβολέα.), ist die Prüfung dieser Bedingung entsprechend durchzuführen, wobei das Nebellicht und eine der anderen Beleuchtungsfunktionen nacheinander jeweils für die Hälfte der in Absatz 1.1 angegebenen Zeit aktiviert werden.

Übersetzung bestätigt

Διαλέγεται στη τύχη ένας αριθμός μερών αντίστοιχος προς τον αριθμό στοιχειωδών δειγμάτων που προβλέπονται στο σημείο 5.2 και λαμβάνεται τουλάχιστον ένα δείγμα από καθένα από αυτά τα μέρη.Nach dem Zufallsprinzip ist eine Anzahl Teile zu wählen entsprechend der Anzahl der unter 5.2 vorgesehenen Einzelproben und jedem dieser Teile mindestens eine Probe zu entnehmen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αντίστοιχος (maskulin)
  • αντίστοιχη (feminin)
  • αντίστοιχο (neutrum)


Griechische Definition zu αντίστοιχος -η -ο

αντίστοιχος -η -ο [andístixos] : 1α.που είναι συμμετρικά τοποθετημένος απέναντι σε κτ. άλλο: Tα μπροστινά δόντια της επάνω γνάθου και τα αντίστοιχα της κάτω λέγονται κοπτήρες. Οι δύο αντίστοιχοι τροχοί. β. που έχει ανάλογη θέση με κτ. άλλο σε μια παράλληλη κατάταξη ή διάταξη: Ο αντίστοιχος -η -ο βαθμός του αντιστρατήγου, στο πολεμικό ναυτικό, είναι ο αντιναύαρχος. Mαθητές γαλλικού σχολείου, που φοιτούν σε τάξεις αντίστοιχες με εκείνες του ελληνικού γυμνασίου. Kάθε διακόπτης συνδέεται με το αντίστοιχο καλώδιο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback