αναλόγως Adv.  [analogos, analoros, analogws]

  Adj.
(8798)
(2)

Etymologie zu αναλόγως

αναλόγως Katharevousa ἀναλόγως mittelgriechisch ἀναλόγως και ἀνάλογα altgriechisch ἀναλόγως


GriechischDeutsch
Παρότι ενδέχεται χωριστοί φορείς ενός κράτους μέλους να είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και τη διαπίστευση των υπηρεσιών πιστοποίησης στο εν λόγω κράτος μέλος, αναμένεται να χρησιμοποιείται μόνο μία καταχώριση για μια ενιαία υπηρεσία πιστοποίησης [η οποία ορίζεται μέσω της «Ψηφιακής ταυτότητας υπηρεσίας» της σύμφωνα με το ETSI TS 102 231 [9]] και να επικαιροποιείται αναλόγως η κατάσταση εποπτείας/διαπίστευσής της.Obwohl möglicherweise unterschiedliche Stellen in einem Mitgliedstaat für die Aufsicht bzw. Akkreditierung von Zertifizierungsdiensten in diesem Mitgliedstaat zuständig sind, darf für einen Zertifizierungsdienst (laut ETSI TS 102 231 [9] identifiziert durch seine „Service digital identity“) nur ein einziger Eintrag vorhanden sein und der Aufsichtsbzw. Akkreditierungsstatus muss entsprechend aktualisiert werden.

Übersetzung bestätigt

Η απόφαση 2003/467/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.Die Entscheidung 2003/467/EG sollte daher entsprechend geändert werden.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, η απόφαση 2003/324/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.Die Entscheidung 2003/324/EG sollte daher entsprechend geändert werden.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή δύναται να επιλέγει νέους δικαιούχους για το πρόγραμμα και να τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα.Die Kommission kann neue Begünstigte für das Programm auswählen und den Anhang entsprechend ändern.

Übersetzung bestätigt

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να επιλέγει νέους δικαιούχους για το πρόγραμμα και να τροποποιεί το παράρτημα αναλόγως.Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, neue Begünstigte für das Programm auszuwählen und den Anhang entsprechend zu ändern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αναλόγως.Griechische Definition zu αναλόγως

αναλόγως, επίρρ.

Mε τρόπο ανάλογο, κανονικά:
(Λίβ. Esc. 424).
[μτγν. επίθ. αναλόγως. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback