{η}  αναζήτηση Subst.  [anazitisi, anazhthsh]

{die}    Subst.
(2054)
{die}    Subst.
(24)

Etymologie zu αναζήτηση

αναζήτηση altgriechisch ἀναζήτησις ἀναζητέω


GriechischDeutsch
Η Γαλλία θεωρεί ότι, εφόσον η αναζήτηση ενός ιδιώτη εταίρου για την SNCM πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανοικτού, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμού, κατά το πέρας της οποίας επελέγη η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η τιμή πώλησης είναι μια αγοραία τιμή.Nach Auffassung Frankreichs ist der Veräußerungspreis ein Marktpreis, weil die Suche nach einem privaten Partner für die SNCM im Rahmen einer offenen, transparenten und nicht diskriminierenden Ausschreibung vorgenommen worden sei, aus der das günstigste Angebot hervorgegangen sei.

Übersetzung bestätigt

Απόφαση 93/676/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1993, με την οποία θεσπίζεται ότι η εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται στις Κάτω Χώρες ως δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και ότι οι φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται στις Κάτω Χώρες ότι απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας, ΕΕ L 316 της 17.12.1993, σ. 41.Entscheidung 93/676/EG der Kommission vom 10. Dezember 1993: Die Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zwecke der Suche nach oder Förderung von Erdöl oder Gas in den Niederlanden ist keine Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie 90/531/EWG des Rates, und die diese Tätigkeit ausübenden Auftraggeber besitzen in den Niederlanden keine besonderen oder ausschließlichen Rechte im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b dieser Richtlinie (ABl. L 316 vom 17.12.1993, S. 41).

Übersetzung bestätigt

Ενώ η θεματική κατηγορία είναι πολύ χονδροειδής για λεπτομερή αναζήτηση, οι λέξεις κλειδιά βοηθούν στον περιορισμό της αναζήτησης πλήρους κειμένου και καθιστούν δυνατή τη διαρθρωμένη αναζήτηση λέξεων κλειδιών.Da die Themenkategorie für eine detaillierte Suche zu grob ist, können Schlüsselwörter die Volltextsuche einengen und eine strukturierte Schlüsselwortsuche ermöglichen.

Übersetzung bestätigt

Πρόκειται για κατηγοριοποίηση που βοηθά στην αναζήτηση διαθέσιμων υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.Diese Klassifikation erleichtert die Suche nach verfügbaren Geodatendiensten.

Übersetzung bestätigt

Η θεματική κατηγορία είναι υψηλού επιπέδου σχήμα κατηγοριοποίησης που βοηθά στην ομαδοποίηση και την θεματοκεντρική αναζήτηση διαθέσιμων πόρων χωρικών δεδομένων.Die Themenkategorie ist ein übergeordnetes Klassifikationssystem, das die Zusammenstellung von verfügbaren Geodatenressourcen und die themengestützte Suche darin erleichtert.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αναζήτηση

αναζήτηση η [anazítisi] : η ενέργεια του αναζητώ. α. επίμονη προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ή κτ.: H αναζήτηση προσώπων που έχουν χαθεί τα ίχνη τους. H αναζήτηση κοιτασμάτων χρυσού. Tο ζώο γυρίζει σε αναζήτηση τροφής. Είμαι σε αναζήτηση δουλειάς / σπιτιού. || έρευνα σε κπ. πνευματικό τομέα: Aγωνιώδης αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης. Πνευματικές / καλλιτεχνικές / μεταφυσικές αναζητήσεις. β. προσπάθεια για την ικανοποίηση κάποιας επιθυμίας: Έταξε ως σκοπό της ζωής του την αναζήτηση της ευτυχίας / του πλούτου. Ξενιτεύτηκε σε αναζήτηση καλύτερης τύχης.

[λόγ. < αρχ. ἀναζήτη(σις) `έρευνα΄ -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback