ανάλογα Adv.  [analoga, analora]

  Adj.
(3779)

Etymologie zu ανάλογα

ανάλογα altgriechisch ἀναλόγως ( altgriechisch ἀνάλογος ) + -α


GriechischDeutsch
Η κατανομή κινδύνου μεταξύ της KfW και των ενώσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ισχύει εντός του μέγιστου ορίου ευθύνης του 1 δισεκατ. ευρώ για τις ενώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών (βλέπε αιτιολογική σκέψη 18) ανεξαρτήτως από το αντικείμενο θωράκισης στο οποίο ενδέχεται να προκύψουν ζημίες (Rhineland, Rhinebridge ή άμεσες επενδύσεις), έτσι ώστε το δικαίωμα διεκδίκησης των συμβαλλομένων ανάλογα με τη συμφωνηθείσα κατανομή κινδύνου να είναι ισότιμο.Die Risikoverteilung zwischen der KfW und den kreditwirtschaftlichen Verbänden gilt innerhalb der Haftungshöchstgrenze von 1 Mrd. EUR für die kreditwirtschaftlichen Verbände (siehe Randnummer (18)) unabhängig davon, an welcher Stelle der Abschirmung (Rhineland, Rhinebridge oder Direktinvestitionen) sich die Verluste realisieren, wobei die Inanspruchnahme der Parteien entsprechend der vereinbarten Risikoverteilung gleichrangig erfolgt.

Übersetzung bestätigt

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα κράτη μέλη ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ότι οι απαιτήσεις των στοιχείων α), δ), ε) και στ) του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 εξακολουθούν να πληρούνται και ενημερώνει το μητρώο ανάλογα.Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, überprüfen die Mitgliedstaaten mindestens einmal jährlich, dass die Anforderungen a, d, e und f des Artikels 3 sowie Artikel 4 Absatz 2 noch erfüllt sind, und aktualisieren das Register entsprechend.

Übersetzung bestätigt

Μεταξύ των έκτακτων γεγονότων, έχει δεχθεί τους πολέμους, τις εσωτερικές ταραχές και τις απεργίες και, με ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκτασή τους, τα σοβαρά πυρηνικά ή βιομηχανικά ατυχήματα και τις πυρκαγιές που συνεπάγονται μεγάλες ζημίες.Als außergewöhnliche Ereignisse wurden anerkannt: Kriege, innere Unruhen und Streiks sowie mit bestimmten Vorbehalten und entsprechend ihrem Ausmaß radioaktive Störfälle oder schwere Industrieunfälle sowie Brände, die erhebliche Verluste nach sich ziehen.

Übersetzung bestätigt

Κατά την περίοδο 2007-2011, η χρηματοδότηση σε υποψήφιες χώρες (Κροατία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) θα πρέπει να υλοποιείται σε μεγαλύτερο συνεχώς βαθμό στο πλαίσιο της προενταξιακής διευκόλυνσης που παρέχεται από την ΕΤΕπ, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να καλύψει τις δυνητικά υποψήφιες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια, ανάλογα με την πρόοδο της ενταξιακής τους διαδικασίας.Im Zeitraum von 2007 bis 2011 sollten Finanzierungen zugunsten von Bewerberländern (Kroatien, Türkei und ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) verstärkt im Rahmen der EIB-Heranführungsfazilität vorgenommen werden, die nach und nach auf die potenziellen Bewerberländer im westlichen Balkanraum ausgedehnt werden sollte, entsprechend den Fortschritten dieser Länder im Beitrittsprozess.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, η καταχώριση του Μαυρικίου στο παράρτημα Ι της απόφασης 2004/211/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.Der Eintrag zu Mauritius in Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG sollte daher entsprechend geändert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
σχετικά
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανάλογα.Griechische Definition zu ανάλογα

ανάλογα, επίρρ.

Kανονικά, αρμονικά, όσο πρέπει:
Ήτον η κόρη στο κορμί ανάλογα μεγάλη (Θησ. IB´ [531]).
[<επίθ. ανάλογος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback