άλλες   [alles]

(26497)
(3)

GriechischDeutsch
Στόχος της KfW στο πλαίσιο της εκκρεμούσας συμφωνίας είναι να περιορίσει τον συνολικό κίνδυνο μη εξόφλησης που της αντιστοιχεί αναφορικά με τη Rhinebridge και άλλες επενδύσεις χαρτοφυλακίου υψηλού κινδύνου σε 1 δισεκατ. ευρώ.Ziel der KfW ist es, in der noch ausstehenden Vereinbarung ihr Gesamtausfallrisiko in Bezug auf Rhinebridge und andere Subprime-Portfolioinvestments auf 1 Mrd. EUR zu begrenzen.

Übersetzung bestätigt

Υπήρξαν και άλλες τράπεζες οι οποίες χορήγησαν διευκολύνσεις ρευστότητας υπέρ της ΙΚΒ.Auch andere Banken räumten der IKB Liquiditätslinien ein.

Übersetzung bestätigt

Θωράκιση της IKB έναντι ζημιών ύψους 1 δισεκατ. ευρώ λόγω της εμπλοκής στην Rhinebridge και σε άλλες εντός ισολογισμού επενδύσεις χαρτοφυλακίου στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου συνολικού ύψους 6,8 δισεκατ. ευρώ.Abschirmung der IKB gegen Verluste in Höhe von 1 Mrd. EUR aufgrund des Engagements in Rhinebridge und in andere bilanzielle Subprime-Portfolioinvestments in Höhe von insgesamt 6,8 Mrd. EUR.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι εμπλοκή της ΙΚΒ σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου δεν περιοριζόταν μόνο στη Rhineland αλλά περιελάμβαναν επίσης τη Rhinebridge και άλλες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου.Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sich die Subprime-Positionen der IKB nicht auf Rhineland beschränkten, sondern auch Rhinebridge und andere Subprime-Portfolioinvestments umfassten.

Übersetzung bestätigt

Με την απομάκρυνση πιστωτικών κινδύνων από τον ισολογισμό μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού εκτός ισολογισμού, ελευθερώθηκαν κεφάλαια με αποτέλεσμα η ΙΚΒ να είναι σε θέση να επενδύσει σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή σε πιστωτικά χαρτοφυλάκια.Indem über außerbilanzielle Zweckgesellschaften die Kreditrisiken aus der Bilanz ausgegliedert wurden, konnte Kapital freigesetzt werden, so dass die IKB in andere Assetklassen wie die Mittelstandsfinanzierung oder Kredit-Portfolios investieren konnte.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu άλλες.Griechische Definition zu άλλες

άλλες s. άλλη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback