sobald
 

μόλις Adv.
(5395)
απότις 
(0)
άμα 
(0)
DeutschGriechisch
Dennoch bringt die EU im Geiste der Partnerschaft, die den Stützpfeiler des Cotonou-Abkommens bildet, ihre Bereitschaft zum Ausdruck, neue förmliche Konsultationen aufzunehmen, sobald die begründete Aussicht auf einen positiven Abschluss dieser Konsultationen besteht.Εντούτοις, σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας Κοτονού, η ΕΕ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προβεί σε νέες επίσημες διαβουλεύσεις μόλις υπάρξουν θετικές προοπτικές για τη θετική έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων.

Übersetzung bestätigt

Die für die laufenden Programme und Projekte im Rahmen des 9. EEF und der vorangegangenen EEF angenommenen Sicherungsmaßnahmen werden vollständig eingestellt, sobald das Wählerverzeichnis und der Erlass zur Festsetzung der Wahltermine und des Datums der offiziellen Eröffnung der Wahlkampagne sowie die Bestimmungen zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und der Freiheit der politischen Parteien, Wahlkampf zu führen, veröffentlicht wurden.Τα συντηρητικά μέτρα, που θεσπίστηκαν για τα τρέχοντα προγράμματα και έργα στο πλαίσιο του ένατου ΕΤΑ και των προηγούμενων ΕΤΑ, θα αρθούν εξ ολοκλήρου αμέσως μόλις δημοσιευθούν η εκλογική κατάσταση και η απόφαση για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εκλογών και των διατάξεων που διασφαλίζουν την ελευθερία των δημόσιων συγκεντρώσεων και της εκλογικής εκστρατείας των πολιτικών κομμάτων.

Übersetzung bestätigt

Die Verfahren für die Anpassung und die Prüfung des neuen Projekts werden unverzüglich beginnen, damit so rasch wie möglich zur Durchführungsphase übergegangen werden kann, sobald die politische Situation dies erlaubt (akzeptierte einvernehmliche Lösung).Οι διαδικασίες αναπρογραμματισμού και εκπόνησης του νέου σχεδίου θα αρχίσουν αμέσως ούτως ώστε να γίνει το ταχύτερο δυνατόν η μετάβαση στη φάση της εφαρμογής μόλις το επιτρέψει η πολιτική κατάσταση (αποδεκτή συναινετική λύση),

Übersetzung bestätigt

Dieser Dialog wird in Abstimmung mit der Internationalen Mauretanien-Kontaktgruppe geführt und kann intensiviert werden, sobald eine einvernehmliche Lösung zur Wiederherstellung der Verfassungsordnung gefunden worden ist.Ο διάλογος αυτός θα διεξαχθεί σε συντονισμό με τη Διεθνή Ομάδα Επαφής για τη Μαυριτανία και θα μπορέσει να εντατικοποιηθεί μόλις γίνει αποδεκτή μια συναινετική λύση για την επάνοδο στη συνταγματική τάξη.

Übersetzung bestätigt

Daher sollten die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um ein Datenschutzniveau zu gewährleisten, das mindestens demjenigen entspricht, das sich aus der Anwendung der Grundsätze des am 28. Januar 1981 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommens des Europarats zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten und aus späteren Änderungen dieses Übereinkommens, sobald diese Änderungen zwischen den Mitgliedstaaten in Kraft sind, ergibt.Επομένως, θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλισθεί επίπεδο προστασίας των δεδομένων αντίστοιχο τουλάχιστον με εκείνο που απορρέει από την εφαρμογή των αρχών της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 1981, και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτής, μόλις οι τροποποιήσεις αυτές αρχίσουν να ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών.

Übersetzung bestätigt

Deutsche Synonyme
sobald
sowie
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback