{das}  
Niveau
  Subst.

{το} επίπεδο  Subst.
(5157)
{η} στάθμη  Subst.
(30)
DeutschGriechisch
Die Kommission muß künftig mit größerer Entschlossenheit Sorge dafür tragen, daß die von den Betreibern an die Verbraucher weitergegebenen sog. roaming-Gebühren in allen EU-Staaten auf ein vernünftiges Niveau sinken, ein Niveau, das den wirklichen Gesprächskosten entspricht.Η Επιτροπή οφείλει στη συνέχεια να μεριμνήσει πιο δυναμικά από ό, τι στο παρελθόν για να μειωθούν τα τέλη των χρηστών των φορέων, οι επονομαζόμενες εισφορές περιαγωγής, σε ένα λογικό επίπεδο βάσει των πραγματικών δαπανών σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Dennoch möchte ich auch nicht, daß die Lektüre des Berichts von Frau Plooij­Van Gorsel und seine Vorstellung im Rahmen der Sitzung den Eindruck erwecken, daß das A und O von Forschung und Entwicklung darin besteht, eine Lösung für das sogenannte europäische Forschungsparadoxon zu finden, das in einer Forschung von hohem Niveau besteht, der die innovative Komponente fehlt, um das Niveau der Vereinigten Staaten zu erreichen.Ωστόσο, δεν θα ήθελα επίσης η ερμηνεία και η παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Plooij-Van Gorsel εδώ, στην Ολομέλεια, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το άλφα και το ωμέγα της έρευνας και της ανάπτυξης περιορίζεται στην εξεύρεση λύσης γι 'αυτό που αποκαλούμε ως ευρωπαϊκό παράδοξο της έρευνας, μιας έρευνας υψηλού επιπέδου, από την οποία λείπει το τμήμα της καινοτομίας για να φθάσουμε το επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Das Ziel ist, 2006 das gleiche Niveau zu erreichen wie Automobile im Jahr 2000, ein bisschen mehr Zeit für die Motorräder zu geben, aber dann müssen sie das Niveau erreichen.Στόχος μας είναι να επιτύχουμε για το 2006 το ίδιο επίπεδο με αυτό των αυτοκινήτων για το 2000, να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για τα μοτοποδήλατα, αλλά μετά την πάροδο αυτού θα πρέπει να επιτύχουν το στόχο.
Zur Zeit arbeitet das Parlament intensiv an dem 6. Rahmenprogramm, in dem die Beteiligung der KMU auf mindestens demselben Niveau und möglichst auf einem höheren Niveau garantiert werden muss.Αυτή τη στιγμή, το Κοινοβούλιο εργάζεται εντατικά επί του 6ου προγράμματος-πλαίσιο, εντός του οποίου το μέρος των ΜΜΕ πρέπει, τουλάχιστον, να είναι στο ίδιο επίπεδο, αν όχι σε υψηλότερο.
Ich glaube, wir sollten aufhören, in dieser Form über die Europäische Union zu reden, vor allem, weil wir doch wissen, daß die Außenpolitik von einer zwischenstaatlichen Gesellschaft geführt wird, zu der Minister gehören, die mit Vetos ausgerüstet sind, deren moralisches Niveau daher definitionsgemäß niemals über dem des Vertreters mit dem niedrigsten moralischen Niveau liegen kann, und daß wir all dies hier einer unmoralischen Außenpolitik verdanken oder zuschreiben müssen, die von ihren Betreibern als Eignungsbeweis betrachtet wird.Φρονώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους διότι γνωρίζουμε, συγκεκριμένα, ότι η εξωτερική πολιτική χαράσσεται από μια διακυβερνητική ομάδα που αποτελείται από πολλούς Υπουργούς οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με το δικαίωμα αρνησικυρίας και ως εκ τούτου, εξ ορισμού, το ηθικό επίπεδό της δεν μπορεί να είναι ποτέ ανώτερο από το ηθικό επίπεδο του εκπροσώπου με το χαμηλότερο ηθικό επίπεδο. Συνεπώς, η όλη υπόθεση οφείλεται ή είναι αποτέλεσμα μιας εξωτερικής πολιτικής χωρίς ηθικά πλαίσια η οποία χαράσσεται από άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι εμπειρογνώμονες εν προκειμένω.
Wünschenswert wäre hier natürlich eine Harmonisierung auf möglichst hohem Niveau, wenn wir aber realistisch sein, wenn wir diese Harmonisierung in einem optimalen Zeitraum erreichen wollen, sollte unser Ziel doch ein mittleres Niveau des Urheberrechtsschutzes sein.Είναι βέβαια επιθυμητό να γίνει η εναρμόνιση αυτή στο πιο υψηλό επίπεδο αλλά, εάν είμαστε ρεαλιστές, εάν θέλουμε να γίνει αυτή η εναρμόνιση εντός των καλυτέρων προθεσμιών, πρέπει να αρχίσουμε να στοχεύουμε ένα μεσαίο επίπεδο προστασίας.
Nationalismus auf europäischem Niveau ist ebenso schlecht wie Nationalismus auf nationalem Niveau.Ο εθνικισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ίδιο αρνητικός όπως σε εθνικό επίπεδο.
Wir haben dies ziemlich genau untersucht und das Nettolohn-Niveau der in Brüssel stationierten ausländischen Diplomaten mit dem Nettolohn-Niveau der EG-Beamten verglichen, die ebenfalls dort arbeiten.Αυτό το έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή και έχουμε συγκρίνει το επίπεδο του καθαρού μισθού των ξένων διπλωματών που είναι τοποθετημένοι στις Βρυξέλλες, με το επίπεδο του καθαρού μισθού των υπαλλήλων της ΕΟΚ οι οποίοι επίσης εργάζονται εκεί.
Wir sollten uns jedoch darüber im klaren sein, daß das von der Kommission gewünschte Einfrieren der Agrarpreise auf das Niveau von 1997 in Wirklichkeit dem Niveau von 1992 entspricht, ohne Rücksicht auf die durchschnittliche Inflationsrate in der Gemeinschaft und ohne gleichzeitige Vorsorge für die Abdeckung eines Teils des Einkommens durch Ausgleichsmechanismen.Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι το πάγωμα των γεωργικών τιμών, που θέλει η Επιτροπή, στα επίπεδα του 1997 στην πραγματικότητα γίνεται στα επίπεδα του 1992, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος κοινοτικός πληθωρισμός και χωρίς ταυτοχρόνως να υπάρχει πρόνοια προκειμένου να υπερκαλυφθεί μέρος του εισοδήματος με μηχανισμούς αντιστάθμισης.
Eines der größten Probleme der beitrittswilligen Staaten besteht darin, wie das Niveau des EU-Rechts und insbesondere wie das Niveau der die Umwelt betreffenden Regelungen erreicht werden kann.Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, είναι πώς θα μπορούσαν να φτάσουν το επίπεδο των θεσμών της ΕΕ και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών θεσμών.

Deutsche Synonyme zu Niveau

  • Stufe
  • Level
  • Niveau

Ähnliche Wörter zu Niveau

Noch keine ähnlichen Wörter.


Grammatik

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback