ωστόσο   [ostoso, wstoso]

(13414)
(821)
(1)

Etymologie zu ωστόσο

ωστόσο ως + τόσο


GriechischDeutsch
Η Γερμανία, ωστόσο, προέβαλε επαρκή επιχειρήματα προκειμένου να πείσει την Επιτροπή ότι μέσω της ενεργούς ρευστοποίησης των θέσεων ενεργητικού στο εγγύς μέλλον μπορούν να εισρεύσουν τουλάχιστον [< 5] δισεκατ. ευρώ [48].Deutschland hat jedoch ausreichende Argumente vorgebracht, um die Kommission davon überzeugten, dass durch die aktive Abwicklung der Aktivpositionen in absehbarer Zukunft mindestens [< 5] Mrd. EUR eingebracht werden können [48].

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ολόκληρο αυτό το ποσό ως ίδια εισφορά.Die Kommission kann diesen Betrag jedoch nicht in seiner Gesamtheit als Eigenleistung anerkennen.

Übersetzung bestätigt

Τα περιθώρια κινδύνου που λήφθηκαν υπόψη έπρεπε να συνάδουν, ωστόσο, με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου προσδιορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης [38] (στο εξής «Ανακοίνωση περί επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης»).Die zugrunde gelegten Risikomargen sollten jedoch mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode für die Festsetzung der Referenzund Abzinsungssätze, [38] (nachstehend: Mitteilung über Referenzund Abzinsungssätze) im Einklang stehen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το επιχείρημα της Γερμανίας ότι τα υπό εξέταση μέτρα δεν θα παρείχαν πλεονέκτημα στην ΙΚΒ διότι η KfW ενήργησε αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτη και, ως εκ τούτου, ως ιδιώτης επενδυτής. Η Γερμανία, ωστόσο, δεν αμφισβητεί ότι η KfW αποτελεί κρατικό πιστωτικό ίδρυμα με δημόσια αποστολή και ότι για τη συμπεριφορά της λογοδοτεί στο κράτος.Die Kommission nimmt das Argument Deutschlands zur Kenntnis, dass die in Rede stehenden Maßnahmen der IKB keinen Vorteil verschafft hätten, da die KfW ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Eigentümer und somit als privater Kapitalgeber gehandelt habe; Deutschland bestreitet jedoch nicht, dass es sich bei der KfW um eine staatliche Kreditanstalt mit öffentlichem Auftrag handelt und das Verhalten der KfW dem Staat zuzurechnen ist.

Übersetzung bestätigt

Συμφωνείται, ωστόσο, ότι ακόμη κι όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει CSP που να εποπτεύονται ή που να διαπιστεύονται από το σχήμα, τα κράτη μέλη ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ θέσουν σε εφαρμογή ένα TSL με το πεδίο αυτό να απουσιάζει.Es wurde jedoch vereinbart, dass ein Mitgliedstaat, selbst wenn aufgrund des Systems kein CSP beaufsichtigt oder akkreditiert wurde, trotzdem eine TSL implementieren MUSS, in der dieses Feld fehlt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ωστόσο.Griechische Definition zu ωστόσο

ωστόσο [ostóso] συνδ. αντιθ. : ύστερα από τελεία ή άνω τελεία, στην αρχή, ύστερα από μία ή περισσότερες λέξεις ή στο τέλος της πρότασης, εκφράζει σε σχέση με τα προηγούμενα αντίθεση ή εναντίωση σε ήπιο τόνο: Kατάλαβε ότι ήταν ψέμα. Δεν είπες τίποτε ωστόσο. Ήταν πολύ έξυπνος· ωστόσο τίποτε δεν πέτυχε στη ζωή του, παρ΄ όλα αυτά. || βοηθά την αφήγηση, ενώ η αντίθεση μόλις διαφαίνεται: Tα χρόνια ωστόσο περνούσαν, και τα νέα που παίρναμε ήταν λιγοστά.

[< φρ. ως τόσο]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback