φωνάζω Verb  [fonazo, fwnazw]

  Verb
(60)
  Verb
(21)
  Verb
(9)
  Verb
(3)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φωνάζω

φωνάζω altgriechisch φωνέω-ῶ


GriechischDeutsch
Έτσι, ακόμα και όταν κέρδισα ήξερα ότι έπρεπε να φωνάζω και να χοροπηδάω από χαρά, αλλά απλά ήμουν ευτυχισμένος.Also obwohl ich gewonnen habe war es I wusste, dass wer auch immer gewimmt müsste kreischen und schreien und sehr glücklich sein und herum hüpfen aber ich war glücklich.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu φωνάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φωνάζωφωνάζουμε, φωνάζομε
φωνάζειςφωνάζετε
φωνάζειφωνάζουν(ε)
Imper
fekt
φώναζαφωνάζαμε
φώναζεςφωνάζατε
φώναζεφώναζαν, φωνάζαν(ε)
Aoristφώναξαφωνάξαμε
φώναξεςφωνάξατε
φώναξεφώναξαν, φωνάξαν(ε)
Per
fekt
έχω φωνάξειέχουμε φωνάξει
έχεις φωνάξειέχετε φωνάξει
έχει φωνάξειέχουν φωνάξει
Plu
per
fekt
είχα φωνάξειείχαμε φωνάξει
είχες φωνάξειείχατε φωνάξει
είχε φωνάξειείχαν φωνάξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φωνάζωθα φωνάζουμε, θα φωνάζομε
θα φωνάζειςθα φωνάζετε
θα φωνάζειθα φωνάζουν(ε)
Fut
ur
θα φωνάξωθα φωνάξουμε, θα φωνάξομε
θα φωνάξειςθα φωνάξετε
θα φωνάξειθα φωνάξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φωνάξειθα έχουμε φωνάξει
θα έχεις φωνάξειθα έχετε φωνάξει
θα έχει φωνάξειθα έχουν φωνάξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φωνάζωνα φωνάζουμε, να φωνάζομε
να φωνάζειςνα φωνάζετε
να φωνάζεινα φωνάζουν(ε)
Aoristνα φωνάξωνα φωνάξουμε, να φωνάξομε
να φωνάξειςνα φωνάξετε
να φωνάξεινα φωνάξουν(ε)
Perfνα έχω φωνάξεινα έχουμε φωνάξει
να έχεις φωνάξεινα έχετε φωνάξει
να έχει φωνάξεινα έχουν φωνάξει
Imper
ativ
Presφώναζεφωνάζετε
Aoristφώναξεφωνάξτε, φωνάχτε
Part
izip
Presφωνάζοντας
Perfέχοντας φωνάξει
InfinAoristφωνάξει

Griechische Definition zu φωνάζω

φωνάζω [fonázo] .2α : 1. μιλώ δυνατά, λέω κτ. με δυνατή φωνή· κραυγά ζω: Mη φωνάζεις, γιατί κοιμούνται τα παιδιά. Δεν μπορείς να μιλήσεις χωρίς να φωνάζεις; Στη διαδήλωση φωνάζουν διάφορα συνθήματα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback