τυχόν Adv.  [tichon, tyxon]

(400)
  Adj.
(24)

Etymologie zu τυχόν

τυχόν Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Ο καταγγέλλων θεωρεί σκόπιμο, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, να αντιμετωπίσει τυχόν αθέμιτες ζημιογόνες εμπορικές πρακτικές υποβάλλοντας νέα καταγγελία —εφόσον στο μέλλον προκύψει ανάλογη ανάγκη— ώστε να εξεταστούν εμπεριστατωμένα όλα τα σχετικά θέματα.Unter diesen Umständen sei es sinnvoller, das Verfahren einzustellen und stattdessen auf etwaige künftige unfaire und schädigende Handelspraktiken im Wege eines neuen Verfahrens, bei dem alle Aspekte in vollem Umfang berücksichtigt werden könnten, zu reagieren, falls die Situation dies angezeigt erscheinen lassen sollte.

Übersetzung bestätigt

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που καθυστερήσει η σχετική απόφαση από την ΕΕ […] ή δεν είναι ικανοποιητική, τα μέρη συμφωνούν ότι η ΕΤΒΑ θα αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει εγγύηση στην HDW-Ferrostaal όσον αφορά όλα τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την ΕΕ για τυχόν παλαιότερες ή παρούσες κρατικές ενισχύσεις στην ΕΝΑΕ.»Alternativ dazu sind, falls sich die betreffende Entscheidung der EU verzögern […] oder nicht zufrieden stellend sein sollte, die Beteiligten damit einverstanden, dass ETVA eine Bürgschaft für HDW-Ferrostaal übernimmt im Hinblick auf alle anhängigen Fragen bezüglich der ΕU über etwaige ältere oder aktuelle Beihilfen an HSY.“

Übersetzung bestätigt

κατά περίπτωση, τα τυχόν ειδικά καθήκοντά τους στο δίκτυο, συμπεριλαμβάνοντας, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός αρμόδιοι επαφής, τις συγκεκριμένες ευθύνες τους.».gegebenenfalls die spezifischen Aufgaben dieser Behörden und Stellen im Rahmen des Netzes sowie — falls mehr als eine Kontaktstelle besteht — ihre konkreten Zuständigkeiten.“

Übersetzung bestätigt

Ο καταγγέλλων θεωρεί σκόπιμο, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, να αντιμετωπίσει τυχόν αθέμιτες ζημιογόνες εμπορικές πρακτικές υποβάλλοντας νέα καταγγελία —εφόσον στο μέλλον προκύψει ανάλογη ανάγκη— ώστε να εξεταστούν εμπεριστατωμένα όλα τα σχετικά θέματα.Unter diesen Umständen sei es sinnvoller, dieses Verfahren einzustellen und stattdessen auf etwaige künftige unfaire und schädigende Handelspraktiken im Wege eines neuen Verfahrens, bei dem alle Aspekte in vollem Umfang berücksichtigt werden könnten, zu reagieren, falls die Situation dies angezeigt erscheinen lassen sollte.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 7 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ, σχετικά με το περιεχόμενο της καταδίκης, κυρίως την ποινή και τυχόν συμπληρωματικές ποινές, μέτρα ασφάλειας και μεταγενέστερες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής, τα κράτη μέλη αναφέρονται στον κωδικό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις ποινές και μέτρα που αναφέρονται στη διαβίβαση, σύμφωνα με τον πίνακα με τις ποινές και τα μέτρα του παραρτήματος B. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η ποινή ή το μέτρο δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υποκατηγορία, ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας ποινών και μέτρων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές ποινές και μέτρα» χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη ποινή ή μέτρο.Bei der Übermittlung von Informationen gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3 und Artikel 7 des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI, die die Verurteilung selbst, insbesondere die Hauptstrafe, sowie mögliche Nebenstrafen, Maßregeln der Besserung und Sicherung und Folgeentscheidungen, die die Vollstreckung der Strafe abändern, betreffen, nehmen die Mitgliedstaaten Bezug auf den entsprechenden Code für die in der Übermittlung genannten einzelnen Strafen und Maßnahmen, wie er in der Tabelle der Strafen und Maßnahmen in Anhang B vorgesehen ist. In Ausnahmefällen ist, wenn die Strafe oder Maßnahme keinem spezifischen Code einer Unterkategorie entspricht, der Code „Offene Kategorie“ der entsprechenden oder dieser am nächsten kommenden Strafoder Maßnahmenkategorie oder, falls letzterer fehlt, der Code „Sonstige Strafen und Maßnahmen“ für diese bestimmte Strafen und Maßnahmen zu verwenden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
τυχόντας

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τυχόν.Griechische Definition zu τυχόν

τυχόν [tixón] επίρρ. τροπ. : 1. γενικά περιορίζει ακόμη περισσότερο τη μικρή πιθανότητα να ισχύσει αυτό που εκφράζει ο ομιλητής. α. συνήθ. μαζί με τα αν, μην, μήπως· στην περίπτωση που: Πήρε μαζί του και την ταυτότητά του, μην τυχόν και του τη ζητήσουν. τυχόν τον βρεις, να του το δώσεις, αν τύχει και … || Tο έκρυψε, μην τυχόν και το βρουν, για να μην το βρουν, μην τύχει και το βρουν. β. σε προτάσεις που εκφράζουν απειλή: Mην τυχόν σε βρει στο δρόμο του, αλίμονό σου, μην τύχει και… γ. σε ευγενικότερη ή περισσότερο αόριστη διατύπωση μιας ερωτηματικής πρότασης επιτείνει τη σημασία του μήπως: Mήπως τυχόν σας ενοχλεί; Mήπως τυχόν ξέρετε την καινούρια του διεύθυνση; Mήπως τυχόν τον έχετε ακουστά; Mήπως τυχόν είστε φίλοι;, μήπως είστε τίποτε φίλοι; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback