{το}  σύνθημα Subst.  [sinthima, synthhma]

{das}    Subst.
(290)
{der}    Subst.
(100)
{das}    Subst.
(32)
{die}    Subst.
(22)
{die}    Subst.
(19)
{das}    Subst.
(11)

Etymologie zu σύνθημα

σύνθημα altgriechisch


GriechischDeutsch
Το σύνθημα του ευρωπαϊκού έτους είναι «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».Das Motto des Europäischen Jahres lautet „Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“.

Übersetzung bestätigt

"Το σύνθημα της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», η λεγόμενη «ανιχνευσιμότητα», πρέπει να μεταδοθεί στον καταναλωτή με τρόπο που δεν θα είναι ανακόλουθος."Das EU-Motto "Vom Hof bis auf den Tisch", die sog. "Rückverfolgbarkeit", muss dem Verbraucher schlüssig vermittelt werden.

Übersetzung bestätigt

(δεν είναι σύνθημα αλλά στόχος)(kein Motto, sondern ein Ziel)

Übersetzung bestätigt

1.8 Τον Νοέμβριο του 2008, η ΕΟΚΕ και η ΔΟΕ θα οργανώσουν κοινή διάσκεψη σχετικά με το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου υπό το σύνθημα: «Δημιουργία περιφερειακών δικτύων και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου».1.8 Der EWSA und die ILO werden im November 2008 eine gemeinsame Konferenz über die Rolle der zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Schwarzmeeranrainerstaaten unter dem Motto "Schaffung regionaler Netzwerke und Förderung des sozialen Dialogs" veranstal­ten.

Übersetzung bestätigt

2.4 Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, η Προεδρία της ΕΕ ασκείται από την Τσεχική Δημοκρατία, με κύριο σύνθημα «Μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς».2.4 Im ersten Halbjahr 2009 führt die Republik Tschechien für sechs Monate den EU-Ratsvorsitz unter dem Motto "Ein Europa ohne Grenzen".

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σύνθημα

σύνθημα το [sínθima] : 1α.λέξη ή πολύ σύντομη έκφραση που την έχουν συμβατικά δεχτεί, ως μέσο συνεννόησης ή αναγνώρισης, πρόσωπα που συνήθ. ανήκουν σε μυστικές ή παράνομες οργανώσεις. || (στρατ.) η μία από τις δύο λέξεις (η άλλη είναι το παρασύνθημα), που χρησιμοποιούν στρατιώτες και αξιωματικοί για αναγνώριση, όταν πλησιάζουν σε φρουρούμενες θέσεις. β. οπτικό ή ηχητικό σήμα με το οποίο προστάζουμε ή παρακινούμε κπ. να κάνει κτ.: Ο αρχηγός έδωσε το σύνθημα της εφόδου. Ο Γιώργος σηκώθηκε πρώτος και έδωσε το σύνθημα της αναχώρησης και στους άλλους καλεσμένους. || ό,τι αποτελεί το έναυσμα για την εξέλιξη μιας κατάστασης: H απεργία των εργατών έδωσε το σύνθημα της γενικής εξέγερσης όλων των κοινωνικών τάξεων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback