συστατικό   [sistatiko, systatiko]

{die}    Subst.
(561)
{das}    Subst.
(37)

Etymologie zu συστατικό

συστατικό substantiviertes Neutrum des Adjektivs: συστατικός altgriechisch συστατικός συνίστημι σύν + ἵστημι proto-indogermanisch *stísteh₂- *steh₂- (ἵστημι)


GriechischDeutsch
Εσωτερικό τροφοδοτικό συστατικό στο εσωτερικό του περιβλήματος του υπολογιστή σχεδιασμένο για μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου σε τάση συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση των συστατικών μερών του υπολογιστή.Internes Netzteil Eine Komponente, die im Computergehäuse untergebracht ist und dazu dient, die Wechselstrom-Netzspannung in Gleichstromspannung(en) für die Stromversorgung der Komponenten des Computers umzuwandeln.

Übersetzung bestätigt

Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται ανά συστατικό στοιχείο, παρότι θα υπήρχαν ορισμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στα οποία οι ΚΑΕ δεν αναζητούν εταίρους, αλλά που συνεπάγονται διάφορα επίπεδα συζητήσεων και ενδεχόμενη συμμετοχή των εταίρων.Diese Verhandlungen werden nicht Komponente für Komponente durchgeführt — obwohl es einige technologische Bereiche gibt, in denen die OEM gar keine Partner suchen —, sondern es geht um verschiedene Ebenen der Diskussion und der möglichen Einbeziehung der Partner.

Übersetzung bestätigt

Το υπό αξιολόγηση σχέδιο αφορά τον τρίτο κινητήρα μεγάλων διαστάσεων που έχει αναπτύξει η RR, και στο σχέδιο αυτό η ITP διαδραματίζει σημαντικό ρόλο -πάντα σε σχέση με το ίδιο συστατικό στοιχείο, τον αεριοστρόβιλο χαμηλής πίεσης.Bei dem zu würdigenden Vorhaben handelt es sich um das dritte von RR entwickelte große Triebwerk, bei dem ITP eine wesentliche Rolle spielt (diese betraf stets dieselbe Komponente, nämlich die Niederdruckgasturbine).

Übersetzung bestätigt

Το συστατικό αυτό στοιχείο θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό ερωτημάτων στον τομέα της μεθοδολογίας, τα οποία θα ποικίλλουν από έτος σε έτος, και θα επικεντρώνεται στη συμμόρφωση προς τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.Im Rahmen dieser Komponente wird eine begrenzte Anzahl sich von Jahr zu Jahr ändernder Fragen zur Methodik gestellt und der Schwerpunkt auf die Erfüllung international gültiger Standards gelegt.

Übersetzung bestätigt

Το συστατικό αυτό στοιχείο αφορά την τήρηση των προθεσμιών διαβίβασης των δεδομένων, καθώς και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σύμφωνα με τις περιόδους αναφοράς και τη γεωγραφική κατανομή, την κατανομή ανά κατηγορία και την κατανομή ανά δραστηριότητα.Diese Komponente bezieht sich auf die Einhaltung der für die Datenübermittlung festgelegten Fristen sowie auf die Verfügbarkeit von Daten nach Berichtszeitraum sowie nach geografischer Untergliederung und Untergliederung nach Positionen und Wirtschaftszweigen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
συστατικός


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback