σκανδαλίζω Verb  [skandalizo, skanthalizo, skandalizw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu σκανδαλίζω

σκανδαλίζω Koine-Griechisch σκανδαλίζω σκάνδαλον indoeuropäisch (Wurzel) *skand-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σκανδαλίζω

σκανδαλίζω [skanδalízo] -ομαι : 1. με τα λόγια, τις πράξεις και γενικά τη συμπεριφορά μου προκαλώ το κοινό αίσθημα περί ηθικής· σοκάρω: H προβολή ταινίας για την ερωτική ζωή του Iησού σκανδάλισε τους πιστούς. Mε την προκλητική της εμφάνιση σκανδάλιζε τους γείτονες. || Σκανδαλίστηκα από τη στάση του σ΄ αυτή την υπόθεση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback