σίγουρα   [sigura, sirura, sigoyra]

  Adj.
(3614)

Etymologie zu σίγουρα

σίγουρα σίγουρος


GriechischDeutsch
Ειδικότερα, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού και σίγουρα δεν υπάρχει ένας λόγος τόσο σημαντικός ώστε να ακυρώσει τη σχέση αιτιώδους συνέπειας μεταξύ της πρακτικής ντάμπιγκ και της ζημίας.So gibt es insbesondere keine Anhaltspunkte dafür, dass Faktoren, wie sie in Artikel 3 Absatz 7 der Grundverordnung aufgeführt sind, vorliegen, jedenfalls sicher nicht in einem Ausmaß, das den ursächlichen Zusammenhang zwischen Dumping und Schädigung widerlegen würde.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και το προφίλ κινδύνου της AVR Nuts, η Επιτροπή μπορεί σίγουρα να δεχθεί επίπεδο κέρδους που ισοδυναμεί το ανώτατο με την απόδοση των ολλανδικών κρατικών ομολόγων, προσαυξημένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.Angesichts der Marktbedingungen und des Risikoprofils von AVR Nuts kann die Kommission sicher einem Gewinn zustimmen, dessen Höhe maximal der Rendite niederländischer Staatsobligationen, erhöht um zwei Prozentpunkte, entspricht.

Übersetzung bestätigt

3.17 Τα νέα κράτη μέλη θα επωφεληθούν σίγουρα από τις εφαρμογές.3.17 Die neuen Mitgliedstaaten werden sicher von den Anwendungen profitieren.

Übersetzung bestätigt

3.2.2 Η ΕΟΚΕ συμφωνεί πλήρως με τον στόχο που έχει θέσει η Επιτροπή, αλλά οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση, ακόμη αν και πρέπει να υποστηριχθούν διότι αφορούν επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, μαρτυρούν μια παραδοσιακή και σίγουρα όχι καινοτόμο προσέγγιση που επικεντρώνεται στην καλύτερη εφαρμογή των τομεακών οικονομικών πολιτικών την άμεση διαχείριση ή τον συντονισμό των οποίων ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.3.2.2 Der EWSA stimmt der Zielsetzung der Kommission uneingeschränkt zu, aber die in der Mit­teilung beschriebenen Maßnahmen die im Übrigen nur zu begrüßen sind, da sie Sofortmaß­nahmen für den Bankenund Finanzsektor, für die Unterstützung der Realwirtschaft und für die Aufwertung des europäischen Binnenmarktes betreffen lassen einen konventionellen und sicher nicht innovativen Ansatz erkennen, dessen Schwerpunkt auf einem wirkungsvolleren Einsatz sektorspezifischer wirtschaftspolitischer Maßnahmen liegt, die von der Europäischen Kommission direkt durchgeführt und/oder koordiniert werden.

Übersetzung bestätigt

3.2.3 Η ΕΟΚΕ συμφωνεί πλήρως με τον στόχο που έχει θέσει η Επιτροπή, αλλά οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση, ακόμη αν και πρέπει να υποστηριχθούν διότι αφορούν επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, μαρτυρούν μια παραδοσιακή και σίγουρα όχι καινοτόμο προσέγγιση που επικεντρώνεται στην καλύτερη εφαρμογή των τομεακών οικονομικών πολιτικών την άμεση διαχείριση ή τον συντονισμό των οποίων ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.3.2.3 Der EWSA stimmt der Zielsetzung der Kommission uneingeschränkt zu, aber die in der Mit­teilung beschriebenen Maßnahmen die im Übrigen nur zu begrüßen sind, da sie Sofortmaß­nahmen für den Bankenund Finanzsektor, für die Unterstützung der Realwirtschaft und für die Aufwertung des europäischen Binnenmarktes betreffen lassen einen konventionellen und sicher nicht innovativen Ansatz erkennen, dessen Schwerpunkt auf einem wirkungsvolleren Einsatz sektorspezifischer wirtschaftspolitischer Maßnahmen liegt, die von der Europäischen Kommission direkt durchgeführt und/oder koordiniert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu σίγουρα.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback