σέβομαι Verb  [sevome, sebomai]

  Verb
(62)
  Verb
(5)
  Verb
(2)

Etymologie zu σέβομαι

σέβομαι altgriechisch σέβομαι


GriechischDeutsch
Από την άποψη αυτή -και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι δεν έχω φήμη φανατικού αριστερούπρέπει να πω ότι εξεπλάγην και απογοητεύθηκα από την τροπολογία που κατέθεσε ο συνάδελφός μας, ο κ. Weber, τον οποίο σέβομαι, και αρκετοί άλλοι.In diesem Sinne und lassen Sie mich betonen, dass ich nicht als Linksfanatiker bekannt bin muss ich sagen, dass ich vom Änderungsantrag von unserem Kollegen Herrn Weber, den ich und viele andere respektieren, überrascht und zugleich erschreckt bin.

Übersetzung bestätigt

Βασίζομαι στη στήριξή σας για τον πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, όπως και εγώ θα σέβομαι πάντα τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου.Ich zähle auf Ihre Unterstützung im Hinblick auf die vollständige Einhaltung der Befugnisse der Kommission, wie auch ich immer die Befugnisse des Parlaments respektieren werde.

Übersetzung bestätigt

Παρότι σέβομαι τις διαφορετικές ειδικές καταστάσεις στις χώρες αυτές, αναμένω από το παρόν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δηλώσει σαφέστατα ότι οι αρχές του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πολυφωνικής δημοκρατίας πρέπει να εφαρμόζονται και να γίνονται σεβαστά. " δημοκρατία είναι πράγματι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας στις χώρες αυτές, όπως και οπουδήποτε αλλού.Während wir die diversen besonderen Situationen in diesen Ländern respektieren, erwarte ich, dass dieser Europäische Rat in sehr deutlichen Worten erklärt, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Grundrechte und der pluralistischen Demokratie verordnet und respektiert werden müssen. Demokratie ist tatsächlich der beste Weg, Stabilität und Wohlstand in diesen Ländern zu erreichen, so wie überall.

Übersetzung bestätigt

'Οπως υπερασπίζομαι τα δικαιώματα αυτού του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι πρέπει να σέβομαι και τα δικαιώματα των άλλων κοινοβουλίων.So wie ich die Rechte dieses Parlaments verteidige, muß ich auch die der übrigen respektieren, denke ich.

Übersetzung bestätigt

Γνωρίζω την προσωπική άποψή του, την οποία σέβομαι, αλλά κι αυτός επίσης θα πρέπει να σεβαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους δικούς μας κανόνες εργασίας.Ich weiß, welche Ansicht er persönlich vertritt, und ich respektiere sie auch, doch muß er ebenso das Europäische Parlament respektieren sowie unsere Arbeitsregeln.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu σέβομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σέβομαισεβόμαστε
σέβεσαισέβεστε, σεβόσαστε
σέβεταισέβονται
Imper
fekt
σεβόμουν(α)σεβόμαστε, σεβόμασταν
σεβόσουν(α)σεβόσαστε, σεβόσασταν
σεβόταν(ε)σέβονταν, σεβόντανε, σεβόντουσαν
Aoristσεβάστηκασεβαστήκαμε
σεβάστηκεςσεβαστήκατε
σεβάστηκεσεβάστηκαν, σεβαστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω σεβαστείέχουμε σεβαστεί
έχεις σεβαστείέχετε σεβαστεί
έχει σεβαστείέχουν σεβαστεί
Plu
per
fekt
είχα σεβαστείείχαμε σεβαστεί
είχες σεβαστείείχατε σεβαστεί
είχε σεβαστείείχαν σεβαστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σέβομαιθα σεβόμαστε
θα σέβεσαιθα σέβεστε, θα σεβόσαστε
θα σέβεταιθα σέβονται
Fut
ur
θα σεβαστώθα σεβαστούμε
θα σεβαστείςθα σεβαστείτε
θα σεβαστείθα σεβαστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σεβαστείθα έχουμε σεβαστεί
θα έχεις σεβαστείθα έχετε σεβάστει
θα έχει σεβαστείθα έχουν σεβαστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σέβομαινα σεβόμαστε
να σέβεσαινα σέβεστε, να σεβόσαστε
να σέβεταινα σέβονται
Aoristνα σεβαστώνα σεβαστούμε
να σεβαστείςνα σεβαστείτε
να σεβαστείνα σεβαστούν(ε)
Perfνα έχω σεβαστείνα έχουμε σεβαστεί
να έχεις σεβαστείνα έχετε σεβαστεί
να έχει σεβαστείνα έχουν σεβαστεί
Imper
ativ
Presσέβεστε
Aoristσεβασττούσεβαστείτε
Part
izip
Presσεβόμενος
Perf
InfinAoristσεβαστεί

Griechische Definition zu σέβομαι

σέβομαι [sévome] Ρ αόρ. σεβάστηκα, απαρέμφ. σεβαστεί : 1. αισθάνομαι σεβασμό για κπ., με συνέπεια να κρατώ απέναντί του τη στάση και την απόσταση που αρμόζει στην προσωπικότητα, στην ηλικία, στην κοινωνική του θέση κτλ.: σέβομαι τους γονείς / τους μεγαλυτέρους. Tον σέβονται όλοι στο χωριό. || σέβομαι τον εαυτό μου, με τη συμπεριφορά μου δεν επιτρέπω στους άλλους να με θίξουν, να με μειώσουν· προστατεύω τον εαυτό μου από εξευτελισμούς και ταπεινώσεις: Για να σε σέβονται οι άλλοι, πρέπει πρώτα εσύ να σέβεσαι τον εαυτό σου. Ένας υπάλληλος / ένας μαθητής / ένας επαγγελματίας που σέβεται τον εαυτό του προσπαθεί να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του. || (Δεν) τη σεβάστηκε, για άνδρα ο οποίος (δεν) εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να προχωρήσει σε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback