ρέω Verb  [reo, rew]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ρέω

ρέω altgriechisch ῥέω proto-indogermanisch *srew- (ρέω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ρέω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ρέωρέουμε, ρέομε
ρέειςρέετε
ρέειρέουν(ε)
Imper
fekt
έρεαρέαμε
έρεεςρέατε
έρεεέρεαν, ρέαν(ε)
Aoristέρευσαρεύσαμε
έρευσεςρεύσατε
έρευσεέρευσαν, ρεύσαν(ε)
Per
fekt
έχω ρεύσειέχουμε ρεύσει
έχεις ρεύσειέχετε ρεύσει
έχει ρεύσειέχουν ρεύσει
Plu
per
fekt
είχα ρεύσειείχαμε ρεύσει
είχες ρεύσειείχατε ρεύσει
είχε ρεύσειείχαν ρεύσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ρέωθα ρέουμε, θα ρέομε
θα ρέειςθα ρέετε
θα ρέειθα ρέουν(ε)
Fut
ur
θα ρεύσωθα ρεύσουμε, θα ρεύσομε
θα ρεύσειςθα ρεύσετε
θα ρεύσειθα ρεύσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ρεύσειθα έχουμε ρεύσει
θα έχεις ρεύσειθα έχετε ρεύσει
θα έχει ρεύσειθα έχουν ρεύσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ρέωνα ρέουμε, να ρέομε
να ρέειςνα ρέετε
να ρέεινα ρέουν(ε)
Aoristνα ρεύσωνα ρεύσουμε, να ρεύσομε
να ρεύσειςνα ρεύσετε
να ρεύσεινα ρεύσουν(ε)
Perfνα έχω ρεύσεινα έχουμε ρεύσει
να έχεις ρεύσεινα έχετε ρεύσει
να έχει ρεύσεινα έχουν ρεύσει
Imper
ativ
Presρέερέετε
Aoristρεύσερεύσετε, ρεύστε
Part
izip
Presρέοντας
Perfέχοντας ρεύσει
InfinAoristρεύσειGriechische Definition zu ρέω

ρέω [réo] Ρ αόρ. έρευσα, απαρέμφ. ρεύσει : 1.για μάζα, ρευστή ή υγρή, που κινείται προς ορισμένη κατεύθυνση· (πρβ. κυλώ, τρέχω): Ο ποταμός ρέει ορμητικά. || Στις φλέβες του ρέει αίμα αριστοκρατικό, κυλάει. || αναβλύζω: Aπό τη σχισμή του βράχου ρέει νερό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback